Article

Makale

Psikolojik Bakış Açısı ile Sosyal Medyada Benlik Sunumu

Self -Presentation in Social Media from a Psychological Perspective

Eda DELİGÖZ
Year 2023, Issue 15, Pages:68-81

DOI : -

The aim of the research is to clarify and examine the psychopathological conditions that may develop with the increase in the duration of use of the individuals in social media environments, with the help of the studies in the literature. This differentiation has been explained within the framework of psychological theories. The keywords in the research are considered important in social sciences and other disciplines related topsychology, and it can be mentioned that they have been and continue to be the subject of many studies in the literature. Today, the concept of "Internet" is seen as synonymous with social media environments, and the individuals that make up the society mostly introduce themselves with the profiles on their social media accounts in the communities they are in, and the priorities of the users are to design their social media profile accounts with the ideal self-perspective they desire. Users in social media environments try to shape their profiles according to their ideal self-perceptions. It can be said that it is important to examine the difference between the real self-presentations in the society and the ideal self-presentations in the social media, and the conflicts (psychopathological patterns) that will result from this difference. This conflict has been explained by psychological theories following an eclectic path. The method of the research was tried to be formed by making a literature review of the studies mostly under the title of social sciences, paying attention to the psychological theoretical perspective. Key concepts such as “Internet”, “internet addiction”, “social media”, “self-presentation” and “self” were realized with an interdisciplinary literature review method. Conceptual analyzes that require a multidisciplinary approach and studies that highlight theoretical-theoretical points have been tried to be clarified. A new type of non-chemical addiction, "internet addiction", takes place in many theses, articles, books and translations. In the scientific studies in the literature, many problems caused by the excessive use of the internet and the resulting internet addiction are mentioned. Excessive use of the Internet causes physiological and psychological negative consequences on individuals. As a result of the research, it is mentioned that the internet, social media, computers, smart portable devices and other kinds of technological innovations are the factors that cause stress in individuals and users, conflict between their real selves and ideal selves, and psychological addictions. The increase in internet and social media users day by day and their virtual progress in every aspect of their lives make users addicted to being virtual. In today's internet age, online communities are increasing, people may face the deterioration of functionality in their daily activities by turning to online communication for communication and socialization..

Araştırmanın amacı, internet kullanıcılarının sosyal medyada yer alırken gerçek benlik (real-self) sunumlarının farklılaşıyor olması ve bireylerin sosyal medya ortamlarında geçirdikleri kullanım sürelerinin artışıyla 
gelişebilecek psikopatolojik durumları literatürde yer alan araştırmalar aracılığıyla açıklık getirmek ve incelemek olmuştur. Bu farklılaşma psikolojik kuramlar çerçevesinden açıklanmıştır. Araştırmada yer alan anahtar kelimeler, sosyal bilimlerde ve psikolojiyle ilişkili diğer disiplinlerde önemli görülmekte ve literatürde yer alan birçok çalışmaya konu olduğundan ve konu olmaya devam ettiğinden bahsedilebilir. Günümüzde “İnternet” kavramı sosyal medya (social media) ortamları ile eş anlamlı görülmekte ve toplumu oluşturan bireyler, çoğunlukla bulundukları topluluklarda sosyal medya hesaplarındaki profillerle kendilerini tanıtmakta, kullanıcıların öncelikleri sosyal medya profil hesaplarını arzuladıkları ideal benlik (ideal-self) bakış açısıyla tasarlamaktır. Sosyal medya ortamlarında yer alan kullanıcılar profillerini, olmaya çalıştıkları ideal benlik (ideal- self) algılarına göre şekillendirmeye çalışırlar. Toplum içerisinde sergilenen gerçek benlik (real- self) sunumları ile sosyal medyadaki ideal benlik (ideal- self) sunumları arasındaki fark ve sonrasında bu farkın yol açacağı çatışmaların (psikopatolojik örüntülerin) irdelenmesinin önemli olduğundan bahsedilebilir. Bu çatışma eklektik bir yol izlenerek psikolojik kuramlar ile açıklanmıştır. Araştırmanın yöntemi, çoğunlukla 
sosyal bilimler başlığı altında yer alan çalışmaların literatür taraması yapılarak, psikolojik kuramsal perspektife dikkat edilerek oluşturulmaya çalışılmıştır. “İnternet”, “internet bağımlılığı”, “sosyal medya”, “benlik 
sunumu” ve “benlik” gibi anahtar kavramlar disiplinler arası bir yaklaşımla literatür taraması yöntemiyle oluşturulmuştur. Multidisipliner bir yaklaşımı gerektiren kavramsal analizlere, teorik- kuramsal noktaları öne 
çıkaran çalışmalar sayesiyle açıklık kazandırılmaya çalışılmıştır. Kimyasal olmayan yeni bir bağımlılık türü, “internet bağımlılığı” (internet addiction) birçok tez, makale, kitap ve çevirilerde yer almaktadır. Literatürdeki 
bilimsel çalışmalarda, internetin aşırı bir biçimde kullanımının ve bunun sonucunda ortaya çıkan internet bağımlılığının yarattığı birçok problemden bahsedilmektedir. İnternetin aşırı bir biçimde kullanımı, bireyler üzerinde fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Araştırmanın sonucunda internet, sosyal medya, bilgisayarlar, akıllı taşınabilir cihazlar ve diğer tür teknolojik yeniliklerin bireylerde, 
kullanıcılarda stres yaratan, gerçek benlikleri ile ideal benlikleri arasında çatışma yaşamalarına ve psikolojik bağımlılıklara neden olan unsurlar olduğundan bahsedilmektedir. İnternet ve beraberinde sosyal medya kullanıcılarının her geçen gün artması, hayatlarının her alanında sanal olarak ilerlemeleri, kullanıcıları sanal olmaya bağımlı kılar hale getirmektedir. Günümüz internet çağında çevrimiçi topluluklar artmakta, insanlar iletişim ve sosyalleşme için çevrimiçi iletişime yönlenerek günlük aktivitelerinde işlevselliğin bozulması durumuyla karşılaşabilmektedir.