Article

Makale

Şükran Günlüklerı̇nı̇n Depresyon, Anksı̇yete ve Psı̇kolojı̇k İyi Oluşla İlişkisi

The Relatı̇onshı̇p Between Gratı̇tude Dı̇arı̇es, Depressı̇on, Anxı̇ety and Psychologı̇cal Well-Beı̇ng

Merve Nur ÖZBEY,Sultan TARLACI
Year 2024, Issue 16, Pages:4-16

The purpose of the study to examine the relationship between gratitude diaries, depression, anxiety and psychological well-being. It is designed as two groups as experimental study, control and experimental group. There are total of 36 participants that kept the gratitude diary and 25 participants in the normal diary group. The data of the study were collected using the sociodemographic form, Beck depression and anxiety scale, psychological well-being scale, appreciation-gratitude scales. These scales were applied to the participants twice, before the 4-week study and then after. As a result, the rates depression and anxiety of individuals keeping a gratitude diary are lower compared to the individuals who do not keep a gratitude diary. In addition, the fact that keeping a gratitude diary increases the psychological well-being and individuals with high gratitude rates have a positive relationship with psychological well-being.

Bu araştırmanın amacı pozitif psikoterapi uygulamalarından şükran günlüklerinin depresyon, anksiyete ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkisini incelemektir. Bu bağlamda deneysel bir çalışma yapılmış olup ön testson test deneysel deseni kullanılmıştır. Deneysel çalışma, kontrol ve deney grubu olmak üzere iki grup olarak tasarlanmıştır. Deney grubu olan şükran günlüğü tutan grupta toplamda 36 katılımcı; kontrol grubu olan normal günlük tutan grupta; 25 katılımcı bulunmaktadır. Çalışmaya toplamda 61 kişi katılmış olup; katılımcıların yaş ortalaması 31,69’dur. Araştırmanın verileri Sosyodemografik Bilgi Formu, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Takdir Etme-Şükür Ölçekleri ile toplanmıştır. Bu ölçekler 4 haftalık çalışma öncesi ve çalışma sonrası olmak üzere iki kez katılımcılara uygulanmıştır. Buna ek olarak çalışma sonrasında deney grubunun tutmuş olduğu şükran günlükleri kelime sıklığı analizinde kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda şükran günlüğü tutan bireylerin depresyon ve anksiyete oranlarının; şükran günlüğü tutmayan bireylerin depresyon ve anksiyete oranlarına göre daha düşük olduğu bulunmuştur (Kontrol grubu depresyon ölçümü: z=-2,546; p=0,011; cohen-d=0,140 iken deney grubu depresyon ölçümü: z=-5,023; p=0,001; cohen-d=0,715). Şükran günlüğü tutmanın depresyon ve anksiyete belirtilerini azalttığı ve şükran duyma oranları yüksek bireylerin depresyon ve anksiyete ile negatif yönde çok kuvvetli istatistiksel ilişkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Kontrol grubu anksiyete ölçümü: z=-3,704; p=0,001; cohen-d=0,2677 iken deney grubu anksiyete ölçümü: z=-5,103; p=0,001; cohen-d=0,510). Buna ek olarak şükran günlüğü tutmanın psikolojik iyi oluşu artırdığı ve şükran duyma oranları yüksek bireylerin psikolojik iyi olma ile pozitif yönde ilişkileri olduğu da ulaşılan sonuçlar arasındadır (Kontrol grubu psikolojik iyi oluş ölçümü: z=-2,728; p=0,006; cohen_d=0,584 iken kontrol grubu psikolojik iyi oluş ölçümü: z=-5, 029; p=0,001; cohen_d=0,714). Araştırmada elde edilen bulgular doğrultunda şükran günlüğü tutmak normal günlük tutmaya göre 0.56/0.18= 3,11 kat daha fazla psikometrik ölçümlerde iyileşmede olumlu yönde etki etmektedir.