Article

Makale

Aile İkliminin Kişinin Yaşam Doyumu ve Psikolojik Dayanıklılığı İle Olan İlişkisinin İncelenmesi

The Relationship Between Family Climate and A Person's Life Satisfaction and Psychological Resilience

Hazal ERKAN ARIMAN,Barış Önen ÜNSALVER
Year 2024, Issue 16, Pages:43-59

The aim of this study is to evaluate the relationship between family climate and a person's life satisfaction and psychological resilience in young adults. This study was conducted with the survey model, one of the quantitative research methods, and the relational survey model was used to reveal the relationship between variables. The population of the research is young adults between the ages of 18-35 who have not been diagnosed with any known physical or psychological disorder. The sample of the research consists of 168 young adults residing in Istanbul. Demographic Information Form, Family Climate Scale, Psychological Resilience Scale and Life Satisfaction Scale were used as data collection tools in the study. It was determined that there was a statistically significant relationship between the average scores of the Family Climate Scale and the income level of the family in which he/she grew up, parental attitude and communication status with family elders. It has been observed that the income level of the family they grew up in and their parental attitudes are sociodemographic characteristics that affect both the general family climate perception and all three of the family relatedness, cognitive cohesion and intergenerational authority perceptions. In the correlation analysis, it was found that there was a positive and significant linear relationship between family climate and life satisfaction and psychological resilience. Family climate has an impact on life satisfaction and psychological resilience; It has been determined that a positive family climate increases the life satisfaction and psychological resilience of family members.

Bu araştırmanın amacı, genç yetişkinlerde aile ikliminin yaşam doyumu ve psikolojik dayanıklılık ile olan ilişkisini değerlendirmektir. Bu çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile yapılmış olup, değişkenler arası ilişkiyi ortaya koymak için ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, bilinen herhangi bir fiziksel veya psikolojik rahatsızlık tanısı almamış, İstanbul’da yaşayan 18-35 yaş aralığındaki genç yetişkinlerdir. Araştırmanın örneklemi ise İstanbul’da ikamet eden 168 genç yetişkinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Demografik Bilgi Formu, Aile İklimi Ölçeği, Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği uygulanmıştır. Çalışma grubumuzdaki kişilerde Aile İklimi Ölçeği ortalama skorları ile yetiştiği ailenin gelir düzeyi, ebeveyn tutumu ve aile büyükleriyle iletişim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yetiştikleri ailenin gelir düzeyi ve ebeveyn tutumlarının hem genel aile iklimi algısı hem de aile içi ilişkisellik, bilişsel uyum ve kuşaklararası otorite algılarının her üçünü de etkileyen sosyodemografik özellikler olduğu görülmüştür. Yapılan korelasyon analizinde ise aile iklimi ile yaşam doyumu ve psikolojik dayanıklılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir doğrusal ilişki olduğu bulunmuştur. Aile ikliminin yaşam doyumu ve psikolojik dayanıklılık üzerinde etkili olduğu; pozitif bir aile ikliminin aile bireylerinin yaşam doyumları ve psikolojik dayanıklılıklarını artırdığı saptanmıştır.