Article

Makale

İnternet kullanımın Sri Lanka’daki bağımsız mucitlerin sosyal ve öznel iyi oluşuna etkisi

Influence of internet usage on social and subjective well-being of Sri Lankan GLIS

C. Wickramasinghe Nalaka,Nobaya Ahmad
Year 2013, Issue 2, Pages:74-88

DOI : -

Abstract
The majority of the inventors in developing countries is independent inventors work on inventions by their own interest. The Internet has been one of the leading knowledge repositories for these independent inventors to search clues for their inventions. Owing to the self-driven behavior of the independent inventors, they might gain success and perceive happiness through the inventive activities that involved searching and creation of new knowledge. However, there is hardly any study that explains the influence of the Internet usage on social and psychological aspects of grassroots level inventors (GLIS). Present study explores the influence of the Internet usage on social capital, community connectedness, inventive achievements and subjective well-being of the grassroots level inventive community of Sri Lanka. Findings suggest that the Internet has significant direct influence on the subjective wellbeing of GLIS in Sri Lanka. Further The Internet usages indirectly influence the subjective well-being through social capital and connectedness. However, The Internet usage has not significantly influenced on the objective inventive achievements of the GLIS in Sri Lanka.
Keywords: Subjective Well-Being, Grassroots, Inventors, Happiness

Özet
Gelişmekte olan ülkelerdeki mucitlerin çoğunluğu, buluşlar üzerinde kendi ilgileri doğrultusunda çalışan bağımsız buluşçulardır. İnternet, bu bağımsız mucitlerin buluşlarına yönelik ipuçlarını aradığı önemli bilgi kaynaklarından biri olmuştur. Bağımsız mucitlerin içten gelen davranışları nedeniyle, bu kişiler, yeni bilginin araştırılması ve yaratılması süreçlerini kapsayan buluş faaliyetleri ile başarı kazanabilir ve mutluluğu algılayabilirler. Ancak, internet kullanımının halk düzeyindeki mucitlerin sosyal ve psikolojik yönleri üzerindeki etkisini açıklayan neredeyse hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma, internet kullanımının Sri Lanka'nın bağımsız mucitlerinin sosyal sermayesi, topluma olan aidiyeti, buluşçu başarıları ve öznel iyi oluşu üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Bulgular, internetin Sri Lanka’lı bağımsız mucitlerin, öznel iyi oluşu üzerinde doğrudan anlamlı etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca internet kullanımları, sosyal sermaye ve bağlanabilirlik aracılığıyla öznel iyi oluşu dolaylı olarak etkilemektedir. Ancak, internet kullanımı, Sri Lanka’lı bağımsız mucitlerin amaçlanan buluşçu başarıları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir.
Anahtar Kelimeler: Öznel İyi Oluş, Halk, Mucitler, Mutluluk