Article

Makale

Yeni Akış Durum Ölçeği’nin psikometrik özellikleri

Psychometric properties of a newly established flow state questionnaire

Timea Magyaródi,Henriett Nagy,Péter Soltész,Tamás Mózes,Attila Oláh
Year 2013, Issue 2, Pages:89-100

DOI : -

Abstract
In the last decades several measuring methods have been established for studying flow experience. The starting point for the establishment of the Flow State Questionnaire (PPL-FSQ: Flow State Questionnaire of the Positive Psychology Lab) was Csíkszentmihályi’s phenomenological definition. There is no consensus about the basic factors of flow experience, so the goal was to develop a questionnaire which is based on theoretical principles and empirical results also. The first version of the PPL-FSQ had 40 items. In order to test this questionnaire a study was conducted with 214 participants. Exploratory post hoc analysis and factor analysis were performed and had a result of a two-factor model of 16 items. The questionnaire was improved by item-imputation, so the second version of the survey consisted of 23 items. Then the instrument was tested through several studies (N = 260) and the latent structure of the questionnaire was examined. The exploratory factor analysis resulted in a two-factor model of 20 items. The balance between challenges and skills (11 items) and Absorption in the activity (9 items) factors. Identifying these two factors strengthens the theoretical hypothesis that the basic dimensions of flow experience are the balance between challenges and skills, as well as absorption in the task.
Keywords: Flow, Questionnaire, Factor Analysis, Validity, Reliability
 

Özet

Son yıllarda, akış deneyimini değerlendirmek üzere farklı ölçme yöntemleri kullanılmıştır. Akış Durum Ölçeği (ADÖ) için çıkış noktası, Csíkszentmihályi’nin fenemenolojik tanımı olmuştur. Akış deneyiminin temel faktörlerinin ne olduğu ile ilgili bir uzlaşma söz konusu değildir, dolayısıyla bu çalışmada amaç kuramsal temellere dayalı ve deneysel bulgularla desteklenmiş bir ölçme aracı geliştirmektir. ADÖ’nün ilk versiyonu 40 maddeden oluşmuştur. Bu ölçek 214 katılımcıdan elde edilen veriler üzerinden test edilmiştir. Açımlayıcı post-hoc analizi ve açımlayıcı faktör analizi sonucu iki faktörlü 16 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Daha sonra yapılan çalışmada, ölçek maddeleri artırılmış ölçeğin ikinci versiyonu 23 maddeden oluşmuştur. Ölçek birkaç çalışmada test edilmiş (N = 260) ve ölçeğin faktör yapısı incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucu, iki faktörlü 20 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Buna gore ölçeği oluşturan faktörler, güçlükler ve beceriler arasındaki denge (11 madde) ve işe yoğunlaşma olarak belirlenmiştir. Sözkonusu bu iki faktör, akışla ilgili tanımlanan teorik hipotezi destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Akış, Ölçek, Faktör Analizi, Geçerlik, Güvenirlik