Article

Makale

Nijerya’daki hapishane mahkumlarında kişilik faktörleri, algılanan sosyal destek ve mutluluk: Yeni bir bakış açısı

Dispositional factors, perceived social support and happiness among prison inmates in Nigeria: A new look

Bolagun G. Anthony
Year 2014, Issue 3, Pages:16-33

DOI : -

Abstract
This study contributed to happiness literature by exploring the extent to which the big five personality (extraversion, neuroticism, agreeableness, conscientiousness, openness to experience), emotional intelligence, and social support predict happiness among less explored sample such as prison inmates in Nigeria. The study also investigated whether perceived social support will predict happiness beyond and above dispositional factors after demographic variables such as age, gender, and religion were controlled for. Two hundred and fifty one (251) prison inmates randomly selected from 3 prisons in three South-western States in Nigeria participated in the study. Data were collected by Oxford happiness questionnaires, Big Five Personality Inventory, Self-report Emotional Intelligence Test, and Multidimensional Scale of Perceived Social Support and were analysed using hierarchical multiple regression analysis. Results showed that extraversion, neuroticism, agreeableness, conscientiousness, openness, emotional intelligence and perceived social support collectively and relatively contributed to prison  inmates’ level of happiness. Moreover, social support predicted happiness above and beyond big five personality and emotional intelligence. The results were discussed in line with past findings. Practical implications of the findings were also highlighted. 
Keywords: Personality Factors, Emotional Intelligence, Social Support, Happiness, Prison Inmates

Özet

Bu çalışma, beş faktör kişilik modeli (dışadönüklük, duygusal dengesizlik, uyumluluk, sorumluluk, deneyime açıklık), duygusal zeka ve sosyal desteğin mutluluğu ne düzeyde yordadığını oldukça az araştırılan bir örneklem olan hapishane mahkumları üzerinde ve Nijerya’da araştırarak mutluluk literatürüne katkıda bulunmuştur. Ayrıca bu araştırmada, algılanan sosyal desteğin, kişiliğin ötesinde, yaş, cinsiyet ve din gibi demografik değişkenler kontrol altına alındıktan sonra, mutluluğu yordayıp yordamadığı da araştırılmıştır. Çalışmaya Nijerya’nın üç Güney-Batı Eyaletindeki 3 hapishaneden rastgele seçilmiş iki yüz elli bir (251) hapishane mahkumu katılmıştır. Veriler, Oxford Mutluluk Ölçeği, Beş Faktör Kişilik Envanteri, Öz-bildirim Duygusal Zeka Ölçeği, ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanarak toplanmıştır ve hiyerarşik çoklu regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar dışadönüklük, nevrotiklik, uyumluluk, sorumluluk, deneyime açıklık, duygusal zeka ve algılanan sosyal desteğin toplu olarak ve göreceli olarak hapishane mahkumlarının mutluluk düzeylerine katkıda bulunduğunu göstermiştir. Dahası, sosyal destek algısı, beş faktör kişilik ve duygusal zekanın ötesinde mutluluğu yordamaktadır. Sonuçlar geçmiş bulgular ışığında tartışılmıştır. Bulgulardan çıkarılan pratik öneriler de ayrıca vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kişilik Faktörleri, Duygusal Zeka, Sosyal Destek, Mutluluk, Mahkumlar