Article

Makale

Duygu odaklı terapiye dayalı duygusal farkındalık eğitiminin genç yetişkinlerin iyimserlik düzeylerine etkisi

The effect of emotional awareness education, based on emotion focused therapy, on young adults’ levels of optimism

Cem Gençoğlu,Müge Yılmaz
Year 2014, Issue 3, Pages:51-62

DOI : -

Abstract
The aim of this research was to study the effects of an Emotional Awareness Training Programme, based on Emotion-Focused Therapy, on the optimism levels of young adults. The experimental and control groups of this research consisted of twenty four young adults. In the study, an Optimism Scale was used in order to determine the optimism levels of these young adults. Both the experimental and control groups were given the scale as a pre-test and a post-test. A set of activities, generated by the principles and techniques of Emotion-Focused Therapy, were applied to the experimental group for ten weeks. There were no studies conducted within the control group. The Mann-Whitney U Test and Wilcoxon Signed Ranks Test were used to find out if there were any differences between the Optimism Scale pre and post-test scores, which were applied to the experimental and control groups at the end of the sessions. At the end of the statistical analysis, it was observed that Emotional Awareness Training created a significant difference in theyoung adults' levels of optimism. According to this finding, it has been concluded that an Emotional Awareness Training Programme, based on Emotion-Focused Therapy, raises the optimism levels of young adults.
Keywords: Emotion, Optimism, Emotional Awareness, Emotion-Focused Therapy

Özet

Bu araştırmanın amacı, Duygu Odaklı Terapiye dayalı olarak hazırlanan Duygusal Farkındalık Eğitiminin genç yetişkinlerin iyimserlik düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmanın deney ve kontrol grubu toplam 24 genç yetişkinden oluşmaktadır. Araştırmada genç yetişkinlerin iyimserlik düzeylerini belirlemek amacıyla İyimserlik Ölçeği kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarına bu ölçek ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Deney grubu ile 10 hafta boyunca Duygu Odaklı Terapi ilke ve teknikleri doğrultusunda oluşturulmuş bir dizi etkinlik uygulanmıştır. Kontrol grubu ile hiçbir çalışma yapılmamıştır. Oturumların sonunda deney ve kontrol gruplarına uygulanan İyimserlik Ölçeği ön-test ve son-test puanları arasında fark olup olmadığını belirlemek için Mann-Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda Duygusal Farkındalık Eğitiminin, genç yetişkinlerin iyimserlik düzeyi üzerinde anlamlı bir fark oluşturduğu görülmüştür. Bu bulguya göre Duygu Odaklı Terapiye dayalı olarak geliştirilen Duygusal Farkındalık Eğitim programının genç yetişkinlerin iyimserlik düzeyini yükselttiği sonucuna varılmıştır. 
 

Anahtar Sözcükler: Duygu, İyimserlik, Duygusal Farkındalık, Duygu Odaklı Terapi