Article

Makale

Hristiyan ve Hristiyan olmayan üniversite öğrencileri arasında maneviyat, işe verilen değer ve kariyer planlama çalışması

The study of spirituality, work value and career decision-making between Christian and Non-Christian college students

Huiling Peng,Mei-Shu Chen
Year 2014, Issue 3, Pages:63-74

DOI : -

Abstract

An analysis indicated that for 248 Christian college students and 356 non-Christian college students in Taiwan, there are significant relationships between the total score of spirituality and the scores of career decision making (career certainty/career indecision). Also, for both Christian and non-Christian college students, a significant relationship exists between the total score of spirituality and the total score of work value. In addition, for Christian college students, “Purpose and Meaning in Life” and “Innerness or Inner Resources” jointly predict career indecision, with explained variance of 16.6%. For non-Christian college students, “Purpose and Meaning in Life” and “Spirituality” also jointly predict their condition of career indecision, with the explained variance of 15.0%. Implications and suggestions for career counseling are also discussed.

Keywords: Spirituality, Work Value, Career Decision, College Students

Özet

Tayvan’da 248 Hristiyan üniverstite öğrencisi ve 356 Hristiyan olmayan üniversite öğrencisi ile yapılan bir analize göre, maneviyat toplam puanları ve kariyer kararı verme (kariyer kararlılığı/kariyer kararsızlığı) toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, hem Hristiyan hem de Hristiyan olmayan öğrenciler için, toplam maneviyat puanı ve işe verilen değer arasında da anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Buna ek olarak, Hristiyan üniversite öğrencileri için, “hayatta anlam ve hedef” ve “içsellik ve içsel kaynaklar” birlikte kariyer kararsızlığına ait varyansın %16.6’sını yordamaktadır Hristiyan olmayan öğrenciler için, “hayatta anlam ve hedef” ve “maneviyat” da birlikte kariyer kararsızlığı durumlarına ait varyansın %15.0’ını açıklayarak yordamaktadır. Kariyer danışmanlığı için çıkarımlar ve öneriler de ayrıca tartışılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Ruhsallık, İş Değeri, Kariyer Kararı, Üniversite Öğrencileri