Article

Makale

İyi oluş terapisinin klinik uygulamalarda kullanımı

The use of well-being therapy in clinical settings

Chiara Ruini
Year 2014, Issue 3, Pages:75-84

DOI : -

Abstract

The concept of psychological well-being and its clinical implications are discussed. A specific psychotherapeutic strategy for increasing psychological well-being, Well-being therapy (WBT), is presented, with a focus on the promotion of an individualized and balanced path to achieve optimal human functioning. The polarities in positive psychological dimensions and their clinical implications are particularly described .WBT has been developed and tested in a number of randomized controlled trials. Recently, international validation studies have replicated the Italian results. The findings indicate that optimal human functioning can be promoted by specific techniques , leading to a positive evaluation of one’s self, a sense of continued growth and development, the belief that life is purposeful and meaningful, the possession of quality relations with others, the capacity to manage effectively one’s life, and a sense of self-determination.

Keywords: Well-Being Therapy, Positive Psychology, Depression, Anxiety, Resilience

Özet
Çalışmada, psikolojik iyi-oluş kavramı ve onun klinik uygulamaları tartışılmıştır. Psikolojik iyi oluşu arttırmak için özel bir psikoterapi yöntemi olan İyi Oluş Terapisi (İOT), pozitif psikolojik boyutlardaki kutuplaşmalardan kaçınarak, özellikle ideal insan işleyişine ulaşmak için bireyselleştirilmiş ve dengeli bir yöntemin desteklenmesi olarak tanımlanmaktadır. İOT çok sayıda kontrollü deneysel araştırmalar sonucunda test edilmiş ve geliştirilmiştir. Son zamanlarda yapılan uluslararası geçerlilik çalışmaları İtalya’da elde edilen bulguları desteklemiştir. Bulgular, iyi psikolojik iyi oluşa, bireyin kendi ile ilgili pozitif değerlendirmesini destekleme, sürekli bir büyüme ve gelişme duygusu, hayatın anlamlı ve amaçlı olduğu inancı, başkalarıyla kaliteli ilişkilere sahip olma, kendi hayatını etkin şekilde yönetebilme becerisi ve otonomi duygusu sayesinde erişilebilineceğine işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: İyi Oluş Terapisi, Pozitif Psikoloji, Depresyon, Anksiyete, Psikolojik Dayanıklılık