Article

Makale

Mutluluk ve beden sağlığı: Kalp damar hastalığı risk faktörleriyle olan ilişkiler

Happiness and physical health: Associations with cardiovascular disease risk factors

Janine Shepherd,Melody Oliver,Grant Schofield
Year 2014, Issue 4, Pages:95-105

DOI : -

Abstract

Evidence suggests that being significantly unhappy is associated with negative cardiac outcomes and that positive affect is beneficial to health. The aim of this study was to examine the relationships between happiness and the individual risk factors for cardiovascular disease (CVD) in otherwise healthy working adults. Participants were recruited from one workplace in Auckland, New Zealand and completed a CVD risk assessment and demographic, nutrition and physical activity, and Authentic Happiness Inventory (AHI) questionnaires. One-way ANOVAs were performed to identify whether any significant differences existed in AHI scores by demographic and health variables. Bivariable linear regression was used to investigate the relationship between potential predictor variables and AHI classification (low or high). Variables associated with AHI classification at p < 0.20 were then examined simultaneously in multivariable logistic regression. After elimination of all non-significant factors in the multivariable logistic regression, only smoking status remained negatively associated with AHI score (p = 0.016). Despite the fact that many smokers report that smoking makes them happy, smoking was negatively associated with happiness in this sample. This finding may be implemented in smoking cessation and CVD interventions and health promotion initiatives.

Keywords: Positive Psychology, Public Health, Smoking, Health Behaviours

Özet


Bulgulara göre, çok mutsuz olmak olumsuz kardiyak sonuçlara neden olurken olumlu duygunun sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı mutluluk ile başka bir hastalığı bulunmayan çalışan yetişkinlerin kalp damar hastalığı (KDH) bireysel risk faktörleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Katılımcılar Yeni Zelanda’nın Auckland şehrindeki bir iş yerinden seçilmiş ve KDH risk değerlendirme, demografik bilgi, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite anketlerini ve Otantik Mutluluk Envanterini (OME) doldurmuşlardır. ÖME puanlarında demografik değişkenlere ve sağlık değişkenlerine göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek için tek yönlü ANOVA işlemleri gerçekleştirilmiştir. Çift değişkenli lineer regresyon potansiyel yordayıcı değişkenleriyle ÖME kategorileri (düşük veya yüksek) arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılmıştır. OME kategorileri ile p < 0.20 değerinde ilişkili bulunan değişkenler eş zamanlı olarak çok değişkenli lojistik regresyon ile incelenmiştir. Çok değişkenli lojistik regresyondaki anlamsız faktörlerin hepsi çıkarıldıktan sonra sadece sigara içme durumu OME puanları ile olumsuz ilişkiye sahip olma durumunu korumuştur (p = 0.016). Her  ne kadar sigara kullanan pek çok kişi sigara içmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtse de, sigara içmenin bu örneklemde mutlulukla olumsuz ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulardan sigara bırakma çalışmalarında, KDH müdahalelerinde ve sağlığın geliştirilmesine yönelik girişimlerde faydalanılabilir. 


Anahtar Kelimeler: Pozitif Psikoloji, Halk Sağlığı, Sigara İçme, Sağlık Davranışları