Article

Makale

Sürekli Umut Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Adaptation of Dispositional Hope Scale into Turkish: Validity and Reliability Study

Sinem Tarhan,Hasan Bacanlı
Year 2015, Issue 5, Pages:1-14

DOI : -

Abstract

The purpose of this study is to examine the psychometric properties of Turkish form of Dispositional Hope Scale that was developed by C.R. Snyder, et al.. The study was conducted on 676 university students. Dispositional Hope Scale, Satisfaction with Life Scale, UCLA Loneliness Scale, Trait Anxiety Inventory and Beck Hopelessness Scale were used as data collection tools. It was found that total variance was explained as 61% in exploratory factor analysis and the items were gathered under two factors. Fit index values as the result of Confirmatory Factor Analysis were found GFI = .96, AGFI = .92, RMR = .08, NNFI = .94, RFI = .90, CFI = .96 and RMSEA = .077. Internal consistency coefficient was found 0.84 and test re-test reliability was found as 0.81 for Actuating Thinking Dimension, 0.78 for Alternative Ways Thinking Dimension and 0.86 for the total points of the scale. The psychometric properties of the Turkish form of DHS was found at acceptable level at the end of the analysis conducted and concluded that the scale could be used as a tool for measuring the hope levels of university students.

Keywords: Dispositional Hope Scale, Hope, Pathways Thinking, Agency Thinking, Scale Adaptation

Özet

Bu araştırmanın amacı C.R. Snyder ve arkadaşları tarafından geliştirilen Sürekli Umut Ölçeği’nin (SUÖ) Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Araştırma, 676 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama araçları olarak Sürekli Umut Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Sürekli Kaygı Envanteri ve Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde toplam varyansın % 61’inin açıklandığı ve maddelerin iki faktörde toplandığı görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu uyum indeksi değerleri GFI = .96, AGFI = .92, RMR = .08, NNFI = .94, RFI = .90, CFI = .96 ve RMSEA = .077 olarak bulunmuştur. İç tutarlık katsayısı 0.84, test tekrar test güvenirlik kat sayısı Eyleyici Düşünce boyutu için 0.81, Alternatif Yollar Düşüncesi boyutu için 0.78 ve ölçeğin toplam puanı için 0.86 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda SUÖ’nün Türkçe formunun psikometrik özellikleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuş, ölçeğin üniversite öğrencilerinin umut düzeylerinin ölçümünde kullanılabilir bir araç olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürekli Umut Ölçeği, Umut, Alternatif Yollar Düşüncesi, Eyleyici Düşünce, Ölçek Uyarlama