Article

Makale

Akademisyenlerde Mutluluğun Yordayıcıları Olarak Farkındalık ve Stresle Başa Çıkma Tutumları

Mindfulness and Stress Coping Styles As Predictors of Academicians' Happiness

Elvan Yıldız Akyol,Şerife Işık
Year 2018, Issue 11, Pages:1-17

DOI : -

Abstract

The purpose of the present study was to investigate the role of mindfulness and stress coping styles of academicians in the prediction of their happiness. This research study was carried out with 346 academicians (214 male and 132 female) who have been selected by using convenience sampling method from various universities in Turkey. The data of this research were collected by using Turkish adaptation of the "Oxford Happiness Questionnaire- Short Form ", "Mindfulness Attention Awareness Scale" and “Inventory for Coping with Stress". Besides these, a demographic information form was used for collecting various demographic variables Pearson Correlation Coefficients analysis, Hierarchical Multiple Linear Regression analysis and Independent samples t-test was used for the analysis of the collected data. The findings of this research demonstrated that happiness and mindfulness are positively associated. Besides this, there is a positive relationship between happiness and the active planning and also negative relationship between the escape-isolation (emotional-operational) and escape-isolation (bio-chemical) sub factors of stress coping styles. In this research, mindfulness was found to be the predictor of happiness and also active planning stress coping style of academicians was found to be the predictor of their happiness level. The results were interpreted on the basis of related with happiness literature as well as previous research findings. From this perspective, some suggestions were made for basic research and applied settings in the future.

Keywords: Happiness, Mindfulness, Stress Coping Style

Özet

Bu çalışma, akademisyenlerin farkındalık düzeylerinin ve stresle başa çıkma tutumlarının mutluluk düzeylerini yordamadaki rolünü incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye'de çeşitli üniversitelerde görev yapmakta olan toplam 346 akademisyen oluşturmaktadır (214 kadın, 132 erkek). Araştırmada; Oxford Mutluluk Ölçeği- Kısa Formu, Bilinçli Farkındalık Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise, Pearson Momentler Çarpım Korelasyonu; Hiyerarşik Regresyon Analizi; t-testi kullanılmıştır. Araştırmada yapılan analizler sonucunda, mutluluk ve farkındalık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunurken, mutluluk ile stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişkiler incelendiğinde; mutluluk ile başa çıkma tutumlarından aktif planlama arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki, kaçma-soyutlanma duygusaleylemsel arasında ve kaçma-soyutlanma biyokimyasal arasında ise negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yapılan bu araştırmada, akademisyenlerin farkındalık düzeylerinin mutluluk düzeylerini anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Ayrıca, akademisyenlerin aktif planlama stresle başa çıkma tutumunun mutluluk düzeyleri için anlamlı bir yordayıcı olduğu sonucu elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, yapılan araştırmalarla birlikte tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, Farkındalık, Stresle Başa Çıkma Tutumları