Article

Makale

Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Geliştirmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Development of Mindfulness in Marriage Scale (MMS): Validity and Reliability Study

Seher Merve Erus,Mehmet Engin Deniz
Year 2018, Issue 12, Pages:96-113

DOI : -

Abstract

The purpose of this study was that Mindfulness in Marriage Scale (MMS) was developed and its validity and reliability examined in order to determine married people‘s level of interpersonal mindfulness in marital relationship. First, the construct validity of the scale was tested by explanatory factor analysis. Data were collected from 384 married individuals (290 of them female and 94 of them male). The result of principle component analysis, single factor structure which explained %42,70 of variance was found. 162 married individuals (105 of them female and 57 of them male) were reached for confirmatory factor analyses. Confirmatory factor analyses showed good fit for single factor. Dyadic Adjustment Scale and Mindful Attention Awareness Scale were used to examine criterion validity. The relationships between scales was found positively and significant. The Cronbach‘s Alpha internal consistency of MMS was found high level. The all findings indicated that the scale was a valid and reliable measurement that can be used to determinate structure and quality of interpersonal mindfulness in marital relationship.

Keywords: Marriage, Interpersonal Mindfulness, Mindfulness in Marriage

Özet

Bu çalışmanın amacı, evlilik ilişkisinde kişilerarası bilinçli farkındalık düzeyini belirlemeye yönelik Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeği (EBFÖ) geliştirmek ve geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. İlk olarak, EBFÖ‘nün yapı geçerliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Veriler, 384 evli bireyden (290‘ı kadın ve 94‘ü erkek) toplanmıştır. Temel bileşenler analizi sonucuna göre, varyansın %42,70‘ini açıklayan tek faktörlü bir yapı belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi için 162 evli bireye (105‘i kadın ve 57‘si erkek) ulaşılmıştır Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarında tek faktörlü çözümün iyi uyum sağladığı görülmektedir. Ölçüt geçerliği için Çift Uyum Ölçeği ve Bilinçli Farkındalık Ölçeği uygulanmıştır. Ölçekler arası korelasyon pozitif yönde anlamlı bulunmuştur. EBFÖ‘nün Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı yüksek düzeyde bulunmuştur. Tüm bu bulgular EBFÖ‘nün evlilik ilişkisinde bireylerin kişilerarası bilinçli farkındalık düzeyini belirmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Evlilik, Kişilerarası Bilinçli Farkındalık, Evlilikte Bilinçli Farkındalık