Article

Makale

Türk Kadınlarda (19-63 yaş) Beden İmajı, Öznel Mutluluk ve Yeme Tutumları

Body Image, Subjective Happiness and Eating Attitudes Among 19 to 63 years-old Turkish Women

Vesile Oktan,Mehmet Palancı
Year 2018, Issue 12, Pages:114-124

DOI : -

Abstract

The aim of this research is to investigate body image, subjective happiness and eating attitudes of women of different ages. The research group consists of 161 women. The age range of the research group is 19-63. In the study, Body Image Scale, Subjective Happiness Scale and Eating Attitude Test were used in order to collect data. ANOVA, Scheffe, the Pearson product-moment correlation coefficient method and multiple regression analysis method were adopted to analyze the data. According to the findings, a significant difference was identified between age groups of the participants and their subjective happiness. The results also indicated that there are considerable positive relationship between age and subjective happiness and, subjective happiness and body image. In addition, the findings indicate that age, body image and eating attitude are significant predictors of women‟s subjective happiness.

Keywords: Body Image, Age, Subjective Happiness, Eating Attitudes

Özet

Bu araştırmanın amacı, farklı yaşlardaki kadınların beden imajını, öznel mutluluğunu ve yeme tutumlarını incelemektir. Araştırma grubu 161 kadından oluşmaktadır. Araştırma grubunun yaş aralığı 19-63 dür. Araştırmada verilerin toplanması için Beden İmaj Ölçeği, Öznel Mutluluk Ölçeği ve Yeme Tutum Testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ANOVA, Scheffe, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı tekniği ve çoklu regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgulara göre, farklı yaş gruplarındaki katılımcıların öznel mutlulukları arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Sonuçlar yaş ve öznel mutluluk ile öznel mutluluk ve beden imajı arasında anlamlı pozitif ilişkiler olduğunu göstermiştir. Diğer yandan bulgular yaş, beden imgesi ve yeme tutumunun kadınların öznel mutluluğunun anlamlı yordayıcıları olduğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Beden İmajı, Yaş, Öznel Mutluluk, Yeme Tutumları