Article

Makale

Orta Yaş Dönemindeki Kadın ve Erkeklerde Kişilik Özellikleri ve Değerler Arasındaki İlişkiler

Relationships Between Personality Traits and Values in Middle Aged Men and Women

Merja Hietalahti,Asko Tolvanen,Lea Pulkkinen,Katja Kokko
Year 2018, Issue 11, Pages:18-32

DOI : -

Abstract

The present study analyzed the relations between the Big Five personality traits (neuroticism, extraversion, agreeableness, conscientiousness, and openness to experience) and 14 values (societal concern, tolerance, protecting nature, caring, dependability, autonomy of thought, autonomy of action, stimulation, hedonism, achievement, tradition, security, conformity, and power) in middle-aged women and men. The 50-year-old participants (women n = 107 and men n = 105) were drawn from the ongoing Finnish Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development. The personality traits were assessed using the 60-item NEO Five Factor Inventory. Values were measured using the 46-item version of the Schwartz Value Survey. The multi-group regression model confirmed that openness to experience, agreeableness, extraversion, and conscientiousness moderately explained 10 of the 14 values. Among both genders, the most consistent positive association was found between openness to experience and autonomy of thought and the most consistent negative relation was found between openness to experience and power. Statistically significant gender differences were found in three positive relations: agreeableness contributed to tolerance in men, whereas openness to experience was related to autonomy of action and conscientiousness to achievement in women.

Keywords: Big Five Personality Trait, Values, Gender, Middle-Age

Özet

Bu çalışmada orta yaşlı kadın ve erkeklerde Beş Büyük kişilik özelliği (nevrotiklik, dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk ve deneyime açıklık) ve 14 değer (sosyal kaygı, hoşgörü, doğayı korumak, önemsemek, bağımlılık, düşünce özerkliği, eylem özerkliği, uyarılma, hazcılık, başarı, gelenek, güvenlik, uyumluluk ve güç) arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 50 yaşındaki katılımcılar (n = 107 kadın ve n = 105 erkek) devam eden Fin Jyväskylä Boylamsal Kişilik ve Sosyal Gelişim Çalışması’ndan seçilmiştir. Kişilik özellikler, maddeleri NEO Beş Faktör Envanteri’ndeki maddelerle uyuşan NEO-PI aracının 60 maddelik bir versiyonuyla ölçülmüştür. Değerler, Schwartz Değer Anketi’nin 46 maddelik versiyonuyla ölçülmüştür. Çok gruplu regresyon modeli deneyime açıklık, uyumluluk, dışadönüklük ve sorumluluğun 14 değerden 10’unu orta düzeyde doğrulamıştır. Her iki cinsiyet arasında, en tutarlı olumlu ilişki deneyime açıklık ve düşünce özerkliği arasında ve en tutarlı olumsuz ilişki deneyime açıklık ve güç arasında bulunmuştur. Üç olumlu ilişkide istatistiksel olarak anlamlı cinsiyet farklılıkları bulunmuştur: erkeklerde uyumluluk, hoşgörüye katkıda bulunurken kadınlarda deneyime açıklıkla eylem özerkliğinin ve sorumlulukla başarının ilişkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Beş Faktör Kişilik, Değer, Cinsiyet, Orta Yaş