Article

Makale

Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Farkındalıklarının Mutluluk Düzeylerini Yordaması

Values and Mindfulness Among University Students in the Prediction of Happiness

Sabire Kılıç,Elvan Yıldız Akyol,Orhan Yoncalık
Year 2018, Issue 11, Pages:49-60

DOI : -

Abstract

Until recently, research conducted in psychology literature is based mostly on the problems causing people‟s distress while neglecting the positive aspects like happiness. As a criticism against this traditional perspective, positive psychology promotes research to investigate positive factors in people‟s lives. In this respect, this current study aims to make a contribution to the happiness literature. It is conducted to investigate the role of values and mindfulness among university students in the prediction of their happiness. In the study, correlational design is used and participants were totally 344 students including 251 female (73.0 %) and 93 males (27.0 %), who are studying in Gazi Education Faculty at Gazi University in 2015-2016 education semester. The average age of participants is calculated at 20.72. As research instruments; „Portre Values Scale (PVS)‟, „Oxford Happiness Questionnaire –Short Form‟, „Mindfulness Scale (MS)‟ and personal information form were used to collect data. Pearson Moments Correlation, Multiple Linear Regression and T-test were used to analyze the data of the study. At the end of the study, while mindfulness is found to be a significantly important predictor of happiness, hedonism is found to be one of the most leading values as the predictors of happiness. The results are discussed with respect to the relevant literature and accordingly some suggestions are made.

Keywords: Values, Happiness, Mindfulness, University Students

Özet

Yakın zamana kadar psikoloji alanında yapılan araştırmalar sorunlar, sıkıntılar gibi bireylerin mutsuzluklarına neden olan faktörlere çok fazla odaklanmış ve mutluluk gibi olumlu özellikleri ihmal etmişlerdir. Pozitif psikoloji, alanyazına bu anlamda eleştiri getirmiş ve olumlu özelliklerin araştırılmasına katkı sağlamıştır. Bu sebeple, bu çalışma mutluluk alanyazınına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma, üniversite öğrencilerinin değer yönelimlerinin ve farkındalığının öğrencilerin mutluluk düzeylerini yordamadaki rolünü incelemek amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama modelinde yürütülmüş olan bu çalışmada araştırma grubu, 2015-2016 eğitim öğretim yılı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi‟nde öğrenim gören toplam 344 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma grubunda 251kız öğrenci (%73,0) ve 93 erkek öğrenci (%27,0) bulunmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,72 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak ; “Portre Değerler Ölçeği (PDÖ)”, “Oxford Mutluluk Ölçeğinin Kısa Formu (OMÖ-K)”, “Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BİFÖ)” ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, Çoklu Regresyon Analizi ve t-testi kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda, farkındalık mutluluğun önemli ve anlamlı bir yordayıcısı olarak bulunurken, mutluluğu anlamlı olarak yordayan değerlerin başında hazcılık değeri geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulguları kapsamında ilgili alanyazını tartışılmış ve gerekli görülen öneriler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Değerler, Mutluluk, Farkındalık, Üniversite Öğrencileri