Article

Makale

Mutluluk Korkusu Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri

Psychometric Properties of Turkish Form of the Fear of Happiness Scale

Murat Yildirim,Izaddin A. Aziz
Year 2017, Issue 10, Pages:187-195

DOI : -

Abstract

The purpose of this study was to examine the psychometric properties of Turkish form of the Fear of Happiness Scale (FHS). After the linguistic equivalence of the scale was assured, reliability and validity analyses were performed. The factor structure of the scale was examined through exploratory factor analysis (N = 171) and confirmatory factor analysis (N = 171). The results indicated that FHS is unidimensional. The results also showed that the Turkish version of the FHS had Cronbach’s alpha value of 0.86. In addition to this, Pearson product-moment correlation analysis revealed that the scale had acceptable evidence of criterion-related validity by negatively correlating with measures of Positive Affect, Life Satisfaction and Subjective Happiness and positively correlating with measure of Negative Affect. These findings indicated that Turkish version of the FHS can be used as a reliable and valid measure in Turkish culture. The findings also facilitate the improvement of the theoretical and empirical research on happiness and well-being.

Keywords: Fear of Happiness, Reliability, Validity, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis 

Özet

Bu araştırmanın amacı Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin (MKÖ) Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Ölçeğin dilsel eşdeğerliği sağlandıktan sonra, güvenirlik ve geçerlik analizleri yapıldı. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi (N = 171) ve doğrulayıcı faktör analizi (N = 171) ile incelenmiştir. Sonuçlar, ölçeğin tek boyutlu olduğunu göstermiştir. Ayrıca, ölçeğin Türkçe formunun Cronbach alfa katsayısı 0.86 olarak saptanmıştır. Bunun yanı sıra, Pearson çarpım-moment korelasyon katsayısı analizi, Mutluluk Korkusu Ölçeği Pozitif Duygu Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Öznel Mutluluk Ölçeği ile negatif korelasyonlar ve Negatif Duygu Ölçeği ile pozitif korelasyon göstererek, ölçüt bağıntılı geçerliğe ilişkin kabul edilebilir kanıtlara sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlara göre, MKÖ Türkçe Formu Ölçeği’nin Türk kültüründe kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular, mutluluk ve iyi oluş ile ilgili yapılacak teorik ve bilimsel çalışmaların geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mutluluk Korkusu, Güvenirlik, Geçerlik, Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi