Article

Makale

Üniversite Öğrencileri Arasında Stres, Sosyal Destek ve Algılanan Mutluluk Üzerine Bir Çalışma

A Study of Stress, Social Support, and Perceived Happiness Among College Students

Keith A. King,Rebecca A. Vidourek,Ashley L. Merianos,Meha Singh
Year 2014, Issue 4, Pages:132-144

DOI : -

Abstract

This study aimed to explore the relationship of students’ happiness, stress, and emotional closeness to others to help move towards evidence-based practices for this population. Therefore, the primary purpose of this study was to examine whether college students’ perceived happiness differed significantly based on stress, frequency of stress management techniques, and emotional closeness to others (social support). Results indicated that students are least happy about their financial situation, at work, and at school. Perceived happiness differed significantly based on stress levels and emotional closeness to others. Those who reported low perceived happiness reported higher stress levels and lower emotional closeness to others. The majority (61.0%) of participants reported having high stress, and were most stressed regarding school, lack of time, and with their future career. Although high levels of stress were reported, most (72.0%) students reported low frequency in using stress management techniques. Similar to the findings on perceived happiness, perceived stress differed significantly based on emotionally closeness to parents/legal guardians and friends. Those who reported low perceived stress reported higher emotional closeness to others.

Key Words: Happiness, Well-Being, Stress, Social Support, College Students

Özet

Bu çalışma öğrencilerin mutluluk, stres ve diğer insanlarla olan duygusal yakınlıkları arasındaki ilişkinin, bu örnekleme yönelik delile dayalı uygulamaların ortaya koyulabilmesi için keşfedilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle, çalışmanın birincil amacı üniversite öğrencilerinin algıladıkları mutluluğun stres, stres yönetimi yöntemlerini kullanma sıklığı ve diğer insanlarla olan duygusal yakınlıklarına (sosyal destek) göre değişip değişmediğini incelemektir. Sonuçlara göre, öğrencileri en çok mutsuz eden şey işteki ve okuldaki maddi durumlarıdır. Algılanan mutluluk stres seviyelerine ve diğer insanlarla olan duygusal yakınlığa bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Düşük seviyede mutluluk algısı olduğu belirlenenlerin stres seviyeleri daha yüksek ve diğer insanlarla olan duygusal yakınlığı daha düşüktür. Katılımcıların çoğu (%61,0) çok stresli olduklarını ve en çok stresi okulla, zamanın azlığıyla ve gelecekteki kariyerleriyle ilgili olarak yaşadıklarını belirtmişlerdir. Yüksek seviyede stresin olduğu belirtilmiş olsa da, çoğu öğrenci (%72,0) stres yönetimi yöntemlerini az kullandıklarını belirtmiştir. Algılanan mutlulukla ilgili bulgularla benzer şekilde, algılanan stres de duygusal anlamda ebeveynlere/yasal koruyuculara ve arkadaşlara olan yakınlığa göre anlamlı şekilde değişmektedir. Düşük seviyede stres algıladıklarını belirtenler diğer insanlarla yüksek seviyede duygusal yakınlığa sahip olduklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, İyi Oluş, Stres, Sosyal Destek, Üniversite Öğrencileri