Article

Makale

Aynı Cinsiyetteki Arkadaşlıklarda Merhamet, Yakınlık, Güven ve Sosyal Destek Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Exploring the Relationship Between Compassion, Closeness, Trust, and Social Support in Same-sex Friendships

Leslie Ramos Salazar
Year 2015, Issue 5, Pages:15-29

DOI : -

Abstract

The aim of this exploratory study was to explore the relationship between self-compassion, other-compassion, closeness, trust, and social support, and to determine whether there were gender differences between variables. First, it discusses the new construct of compassion for self and others. Second, it examines the potential relationship between compassion and interpersonal communication variables such as closeness, trust, and perceived social support in same-sex friendship communication. Third, it explores whether there are gender differences in self-compassion, other-compassion, closeness, trust, and perceived social support. A total of 142 university students (50 males and 93 females) participated in this study. Self-Compassion Scale, OtherCompassion Scale, Trust Scale and Multidimensional Scale of Perceived Social Support were used as data collection instruments. The result of this study revealed that males and females differ in self- and other compassion. Other compassion was positively related to closeness, trust, and social support. However, selfcompassion was not related to any interpersonal construct.

Keywords: Self-compassion, Compassion, Closeness, Trust, Social Support, Friendships 

Özet

Bu çalışmada öz-merhamet, başkalarına merhamet, kişilerarası yakınlık, güven ve sosyal destek arasındaki ilişkiler incelenmiştir. İlk olarak, yeni bir kavram olan merhamet bireyin kendisi ve başkaları açısından tartışılmıştır. İkinci olarak, aynı cinsiyetteki arkadaşlıklarda merhamet ve kişilerarası iletişimle ilgili yakınlık, güven, algılanan sosyal destek arasındaki potansiyel ilişkiler incelenmiştir. Üçüncü olarak ise, öz-merhamet, başkalarına merhamet, yakınlık, güven ve algılanan sosyal destek açısından cinsiyete gore bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Katılımcılar 142 üniversite öğrencisidir (50 erkek/93 Kadın). Öz-merhamet ölçeği, Başkalarına Merhamet Ölçeği, Güven Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, öz-merhamet ve başkalarına merhamet açısından cinsiyete gore farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Başkalarına merhamet, yakınlık, güven ve sosyal destek ile pozitif ilişki bulunmuştur. Öz-merhamet ise herhangi bir kişilerarası yapı ile ilişkili bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Öz-merhamet, Merhamet, Yakınlık, Güven, Sosyal Destek, Arkadaşlık