Article

Makale

İslami Maneviyat ve Girişimcilik: Malezya'daki Kadın Girişimciler Üzerine Bir Vaka İncelemesi

Islamic Spirituality and Entrepreneurship: A Case Study of Women Entrepreneurs in Malaysia

Fadila Grine,Djafri Fares,Achour Meguellati
Year 2015, Issue 5, Pages:41-56

DOI : -

Abstract

This research explores the influence of Islamic spirituality on Muslim women’s entrepreneurship in Malaysia, showing the effects of spirituality on their careers, business ventures and general entrepreneurial behavior. An empirical study consisting of open-ended interviews with women entrepreneurs in Malaysia was undertaken to explore the impact of spirituality on shaping their entrepreneurial activities, ethical choices, decision-making, and enhancing work-life satisfaction. The findings of this study highlight the position and key role of spirituality in the success of Muslim female entrepreneurs. This study underscores not only the religious compatibility between work and women success, but also highlights significant prospects for the untapped societal potential of Muslim women, in light of their spiritually-backed competencies, and with respect to harnessing their creative and entrepreneurial talents. This study reinforces the connection with God as a common denominator to the definition of spirituality and further shows that spirituality plays significant role in the prioritizing of the needs of family and life, motivation, social responsibility, and decision-making of Muslim women entrepreneurs in Malaysia.

Keywords: Islamic Spirituality, Muslim Women, Muslim Entrepreneurs, Entrepreneurship, Malaysia

Özet

Bu araştırmanın amacı, maneviyatın kariyer, iş yatırımları ve genel girişimcilik davranışı üstündeki etkilerini göstererek İslami maneviyatın Malezya'daki Müslüman kadınların girişimciliği üzerindeki etkisini incelemektedir. Maneviyatın kadınların girişimcilik etkinliklerini, etik seçimlerini, karar verme aşamalarını şekillendirmede ve işyaşam memnuniyetini artırmadaki etkisini keşfetmek için Malezya'daki kadın girişimcilerle yapılan açık uçlu görüşmelerden oluşan ampirik bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın bulguları maneviyatın Müslüman kadın girişimcilerin başarısındaki konumu ve kilit rolünü vurgulamaktadır. Bu çalışma iş ve kadın başarısı arasındaki dini uyumluluğun altını çizmenin yanı sıra, Müslüman kadınların faydalanılmamış toplumsal potansiyeline yönelik anlamlı beklentileri maneviyatla desteklenen yeterlikleri ışığında ve yaratıcılık ve girişimcilik becerilerinden yararlanmayı da vurgulamaktadır. Bu çalışma maneviyat tanımının ortak bir belirleyicisi olarak Tanrı'yla olan bağı desteklemekte ve maneviyatın, Malezya'daki kadın girişimcilerin aile ve hayati ihtiyaçların önceliklendirmesinde, motivasyon, sosyal sorumluluk ve karar verme süreçlerinde anlamlı bir rol oynadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İslami Maneviyat, Müslüman Kadınlar, Müslüman Girişimciler, Girişimcilik, Malezya