Article

Makale

Pozitiflik Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri

The Psychometric Properties of the Turkish Form of the Positivity Scale

Özkan Çıkrıkçı,Muhammet Çiftçi,Başaran Gençdoğan
Year 2015, Issue 5, Pages:57-76

DOI : -

Abstract

This paper describes the reliability and validity results of Positivity Scale, developed by Caprara et al. (2012), in Turkish sample. Within the scope of the current study, the language equivalence was examined and it was determined that the final Turkish form was valid. In second phase the reliability and factorial structure of measure were explored and the results revealed strong support for reliable and valid measure. The acceptable test re-test reliability coefficient was obtained. The convergent validity of Positivity Scale was investigated by analyzing the relationships between positivity and life satisfaction and happiness. Eventually, the discriminant validity of Positivity Scale was examined. Additionally, it was shown that positivity is a discriminant variable for social support seeking, problem focused coping, avoidance which are coping styles with stress. Overall, it could be stated that the Positivity Scale is a reliable and valid measure in Turkish sample.

Keywords: Positivity Scale, Positive Psychology, Confirmatory Factor Analysis 

Özet

Bu çalışma, Caprara ve diğerleri (2012) tarafından geliştirilen Pozitiflik Ölçeği’nin Türk örnekleminde geçerlik ve güvenirlik sonuçlarını yansıtmaktadır. Araştırma kapsamında ilk olarak Pozitiflik Ölçeğinin dilsel eşdeğerliği incelenmiş ve oluşturulan Türkçe formun geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İkinci aşamada ölçme aracının güvenirliği ve faktör yapısı incelenerek ölçme aracının geçerli ve güvenilir olduğunu gösteren bulgular elde edilmiştir. Pozitiflik Ölçeğinin test tekrar test güvenirliğinin kabul edilebilir nitelikte olduğu belirlenmiştir. Pozitiflik Ölçeğinin ölçüt bağıntılı geçerliği yaşam doyumu ve mutluluk arasındaki ilişkiler incelenerek araştırılmıştır. Son olarak Pozitiflik Ölçeğinin ayırt edici geçerliği incelenmiştir. Buna göre, pozitifliğin stresle başa çıkma becerilerinden olan sosyal destek arama, problem odaklı başa çıkma ve kaçınma için ayırt edici bir değişken olduğu gözlenmiştir. Genel olarak, Pozitiflik Ölçeğinin Türk örnekleminde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Pozitiflik Ölçeği, Pozitif Psikoloji, Doğrulayıcı Faktör Analizi