Article

Makale

Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Turkish Version of the Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale: A Validity and Reliability Study

Gökay Keldal
Year 2015, Issue 5, Pages:103-115

DOI : -

Abstract

This study aims to examine the psychometric properties of Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS), having been adapted to Turkish. In total 371 people, whose ages range from 16 to 70 and consisting of two sampling groups participated in the study. Exploratory (EFA) and confirmatory (CFA) factor analyzes were conducted to examine the construct validity of the scale and the correlation of it between similar scales was analyzed within the scope of criterion validity. Internal consistency and composite reliability coefficients were applied to measure the reliability of Warwick-Edinburgh Mental Well- Being Scale. As a result of the confirmatory factor analysis, it has been observed that single-factor structure of the scale is maintained in Turkish sample, as well. The results of the analysis of the criterion-related validity of the scale show that there are significant correlations between it and other scales. The scale was found to be sufficiently reliable according to the results of the measures carried out to determine its reliability. All of these findings obtained from this study suggest that the Turkish version of WEMWBS has a single- factor structure and it is a valid and reliable instrument that can be used to assess mental well-being.

Keywords: Mental Well-Being, Psychological Well-Being, Positive Psychology

Özet

Bu araştırmada Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin (WEMİOÖ) Türkçe’ye uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırmaya yaş aralığı 16-70 arasında değişen ve iki çalışma grubundan oluşan toplam 371 kişi katılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı (DFA) faktör analizleri yapılmıştır ve ölçüt bağıntılı geçerlik kapsamında benzer konulu ölçeklerle korelasyona bakılmıştır. Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin güvenirliğini belirlemek için ise iç tutarlılık katsayısı ve bileşik güvenirlik yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin tek faktörlü yapısının Türk örnekleminde de korunduğu gözlemlenmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlik için yapılan analiz sonucunda ölçeğin diğer ölçeklerle arasında anlamlı düzeyde bir ilişkiler bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesi için yapılan analizler sonucu, yeterli derecede güvenilir olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Elde edilen tüm bu bulgular, WEMİOÖ’nün Türkçe formunun tek faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ve mental iyi oluşu değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Mental İyi Oluş, Psikolojik İyi Oluş, Pozitif Psikoloji