Article

Makale

Öğretmenlerin Okul İş Yaşamı Kaliteleri ve Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki

The Relationship Between Teachers’ Psychological Well-being and Their Quality of School Work Life

Abdurrahman Ilgan,Öykü Özü-Cengiz,Atakan Ata,Muhammad Akram
Year 2015, Issue 6, Pages:159-181

DOI : -

Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship between quality of school work life (QSWL) and psychological well-being (PWB) of public school teachers. Cluster random sampling technique was used to collect data from 784 teachers in 120 schools across six providences in Turkey. Data were primarily collected with two validated scales: Psychological Well-being, and the Quality of School Work Life. The study revealed that teachers rated their level of Quality of School Work Life moderately, and rated their level of Psychological Well-being relatively higher. The findings of the study indicate that there were some differences in QSWL levels of teachers in connection with some demographic variables. Further, stepwise linear regression revealed that their Quality of School Work Life rating described teachers’ Psychological Well-being. The findings are compared with previous research, and finally, the limitations of the study are discussed with recommendations for future research.

Keywords: Quality of Work Life, Psychological Well-being, Teachers, Turkey, Regression

Özet

Bu çalışmanın amacı devlet okullarında çalışan öğretmenlerin okul iş yaşamı kaliteleri ile psikolojik iyi olma durumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Türkiye’deki 6 farklı ilde bulunan 120 okulda çalışan 784 öğretmenden veri toplamak amacıyla seçkisiz küme örnekleme yöntemi ve ölçme araçları olarak Psikolojik İyi Olma (PWB) ve Okul İş Yaşam Kalitesi (QSWL) ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları öğretmenlerin okul iş yaşamı kalitelerinin orta düzeyde olduğunu, psikolojik iyi olma düzeylerinin ise nispeten daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca bulgular öğretmenlerin okul iş yaşam kalitesi düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre farklılaştığını göstermiştir. Buna ek olarak yapılan aşamalı doğrusal regresyon sonuçlarına göre, öğretmenlerin okul iş yaşam kaliteleri onların psikolojik iyi olma durumlarını açıklamıştır. Makalede araştırmanın bulguları daha önce yapılan araştırmaların bulguları ile karşılaştırılmakta, araştırmanın sınırlılıkları verilmekte ve gelecekte yapılacak olan yeni araştırmalar için öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Yaşam Kalitesi, Psikolojik İyi Olma, Öğretmenler, Türkiye, Regresyon