Article

Makale

Ergenlerde İyilik Hali, Başarı Becerileri ve Akademik Performansın İncelenmesi: Bir Sınıf Müdahale Yaklaşımı

Examining Adolescent Wellness, Success Skills and Academic Performance: A Classroom Intervention Approach

Jacqueline Wirth,Elizabeth Villares
Year 2015, Issue 6, Pages:204-217

DOI : -

Abstract

This article presents the results of an experimental study designed to impact early adolescent wellness, success skills and academic performance. Students in the participating study were randomly assigned, at the school level, to a complete the required PE class in the fall or spring semester of their seventh grade year. The students in the treatment group (n=66) participated in five, 45-minute SSS lessons, spaced one week apart while students in the control group (n=69) receive their standard physical education curriculum. The volunteer seventh grade students’ (N=135) pre- and post-test total scores on the Five Factor Wellness Inventory Form-T, Student Engagement in School Success Skills survey, and nine-week grades were used to determine if a statistical difference existed between groups post intervention. An analysis of variance (ANOVA) of the pre- and post-test student wellness scores on the Five Factor Wellness Inventory Form-T resulted in statistically significant differences for students who participated in the SSS intervention and their peers who did not. No statistically significant differences were found between groups on their engagement in school success skills or nine-week grades reported in core academic subject areas (Language Arts, Mathematics, Science, and Social Studies).

Keywords: Early Adolescent Wellness, Classroom Intervention, Evidence-based Programs

Özet

Bu makale, erken ergen iyilik halini, başarı becerilerini ve akademik performansı etkilemek üzere tasarlanmış bir deneysel çalışmanın sonuçlarını sunmaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler, yedinci sınıfı okudukları yılın güz ya da bahar döneminde beden eğitimi dersini tamamlamak zorunda olan öğrenciler arasından okul düzeyinde rastgele seçilmiştir. Deney grubundaki öğrenciler (n=66) bir hafta arayla 45’er dakikalık beş ÖBB dersine katılırken kontrol grubundaki öğrenciler (n=69) standart beden eğitimi öğretim programına göre öğrenim görmüşlerdir. Gruplar arasında müdahalenin ardından anlamlı bir farklılığın ortaya çıkıp çıkmadığı belirlemek için gönüllü yedinci sınıf öğrencilerinin (N=135) Beş Faktörlü İyilik Hali Envanteri Formu-T ve Okul Başarı Becerilerinde Öğrenci Bağlılığı ölçeğinden elde ettikleri ön test ve son test puanlarıyla dokuz haftalık notları kullanılmıştır. Ön test ve son test öğrenci iyilik hali puanları üzerinde yapılan varyans analizi (ANOVA), OBB programına katılan öğrenciler ile söz konusu programa katılmayan akranları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya koymuştur. Gruplar arasında okul başarı becerilerine olan bağlılıkları ya da temel akademik konu alanlarında (Dil Sanatları, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler) elde ettikleri dokuz haftalık notlar açısından herhangi anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Erken Ergenlik İyilik Hali, Sınıf Müdahaleleri, Kanıta Dayalı Programlar