Article

Makale

Adleryan Kuramın Pozitif Psikoloji Bağlamında Değerlendirilmesi

Examination of Adlerian Theory Within the Context of Positive Psychology

Bengü Ergüner-Tekinalp
Year 2016, Issue 7, Pages:34-49

DOI : -

Abstract

Adlerian theory influenced humanistic, existential, brief, solution focused, feminist and multicultural approaches. The theory has been researched and implemented in counseling and therapy, child and parent education and guidance, educational psychology, family counseling and organizational psychology. Although Adlerian theory infleunced many classic and contemprorary approaches, its influence has historically been ignored in the literature. As a holistic, strength based, humanistic approach which sees individuals as having the capacity to solve their problems, Adlerian theroy has many commonalities with positive psychology movement. The purpose of this article is to examine Adlerian theory within the context of positive psychology, provide a comprehensive review on how Adlerian theory is connected to positive psychology movement and therefore provide a guide for researchers and practitioners.

Keywords: Adlerian Theory, Positive Psychology, Theoretical Background 

Özet

Adleryan kuram insancıl, varoluşçu, kısa süreli, çözüm odaklı, feminist ve çok kültürlü yaklaşımlara öncülük etmiş bir kuramdır. Kuramın gerek psikolojik danışma, gerekse çocuk ve ebeveyn eğitimi ve rehberliği, eğitim psikolojisi, evlilik ve aile terapisi ve örgütsel psikoloji alanında uygulamaları mevcuttur. Adleryan kuram pek çok kurama öncülük etmiş olmasına rağmen, çoğunlukla etkileri alanyazında göz ardı edilmiştir. Bütüncül, güçlü yanlara odaklı, insancıl, danışanları sorunlarının üstesinden gelme kapasitesine sahip bireyler olarak gören bir kuram olarak kuramın pozitif psikoloji akımı ile pek çok benzer yanı bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Adleryan kuram ile pozitif psikolojinin benzerliklerini açıklamak, Adleryan kuramı pozitif psikoloji bağlamında değerlendirmek, ve kuramın pozitif psikoloji ile ilişkili kavramlarını pozitif psikoloji ışığında ele alarak araştırmacı ve ruh sağlığı uzmanlarına kaynak olmaktır.

Anahtar Kelimeler: Adleryan Kuram, Pozitif Psikoloji, Kuramsal Altyapı