Article

Makale

Savunma Mekanizmasi Klinik Olmayan Örneklemde Öznel İyilik Halini Betimler

Defense Style Predicts Subjective Well-being in a Non-clinical Sample

Jennifer Lyke
Year 2016, Issue 7, Pages:62-71

DOI : -

Abstract

A wealth of literature has established that psychotherapeutic and psychiatric treatment corresponds to increased use of mature defense mechanisms and decreased use of immature defense mechanisms in clinical samples, but little research has investigated correlates of defense style in untreated populations. In addition, almost no literature has established the link between use of more mature defense mechanisms and positive aspects of life experience in non-clinical populations. This investigation tested the hypotheses that 1) defense style (mature, neurotic, immature) would significantly predict happiness and satisfaction with life in a non-clinical sample, and 2) an interaction between mature and immature defense styles would affect both happiness and life satisfaction. Participants (N = 173) were community members who completed three self-report instruments. Two hierarchical multiple regressions were performed to investigate whether life satisfaction or happiness could be significantly predicted by any of the defense styles, or interactions between any two of the defense styles after controlling for age and gender. Results indicated that mature, neurotic, and immature defense styles and gender were each significantly associated with happiness. However, only mature and immature defense styles were predictive of life satisfaction. No interactions were significant. Implications for future research are discussed.

Keywords: Defense Style, Subjective Well-being, Happiness, Life Satisfaction

Özet

Birçok yazın psikoterapötik ve psikiyatrik tedavinin klinik örneklerde gelişmiş savunma mekanizmalarının artışı ve gelişmemiş savunma mekanizmalarının azalması anlamına geldiğini ortaya koymuş olmakla birlikte, tedavi görmemiş bireylerin baş etme biçimleriyle ilgili değişkenler çok az sayıda araştırma tarafından incelenmiştir. Ayrıca hemen hemen hiç bir yazın daha gelişmiş savunma mekanizmaları ve yaşam tecrübelerinin pozitif yönlerini klinik olmayan bireylerde incelememiştir. Bu çalışma 1) savunma stili (gelişmiş, nevrotik, gelişmemiş ) mutluluk ve yaşam doyumunu klinik olmayan popülasyonda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde betimler ve 2) gelişmiş ve gelişmemiş savunma stilleri arasındaki ilişki hem mutluluk hem de yaşam doyumunu etkiler hipotezlerini test etmiştir. Genel toplumdan olan katılımcılar (N = 173) üç ölçeği doldurmuştur. Herhangi bir savunma stili ya da herhangi iki savunma stilinin birbiriyle ilişkisinin mutluluk ve yaşam doyumunu anlamlı bir şekilde betimleyip betimlemeyeceğini incelemek için iki ayrı hiyerarşik regresyon uygulanmıştır. Sonuçlar gelişmiş, nevrotik ve gelişmemiş savunma stillerinin her birinin mutluluk ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Ancak sadece gelişmiş ve gelişmemiş savunma stilleri yaşam doyumunun yordayıcısı olarak bulunmuştur. Hiçbir etkileşim anlamlı bulunmamıştır. Gelecek araştırma önerileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Savunma Stili, Öznel İyi Oluş, Mutluluk, Yaşam Doyumu