Article

Makale

Öznel Mutluluk Ölçeği’nin Meksika’da Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

A Validity and Reliability Study of the Subjective Happiness Scale in Mexico

Lucía Quezada,René Landero,Mónica T. González
Year 2016, Issue 7, Pages:90-100

DOI : -

Abstract

Since its creation, the Subjective Happiness Scale (SHS) has been the most frequently used instrument to evaluate subjective happiness. Although the original version has been translated and validated into several languages around the world, including Spanish, there are not enough studies in Latin American countries that evaluate its psychometric properties. The purpose of this study was to evaluate the psychometric properties of the Mexican version of the SHS. The SHS was administered along with the Perceived Stress Scale (PSS) to the general population. A large sample of 849 participants was used for this study. For statistical analysis, the sample was divided into four groups according to age (range 16 to 64 years old). The reliability and unidimensional structure of the SHS were tested and also a multigroup confirmatory factor analysis was conducted. Results indicate an adequate reliability for the scale (α = .77), supporting its unidimensional structure regardless of sex and age ranges. Also, the SHS was negatively correlated with the PSS, showing its discriminant validity. We can conclude that the Mexican version of the SHS is an adequate instrument to use in the Mexican population, both in young people and in adults. It would be advisable to confirm these results in other larger samples; however, in the absence of other studies in the country, this data can be taken, provisionally, as normative data.

Keywords: Subjective Happiness Scale, Happiness, Confirmatory Factor Analysis, Validity, Mexico

Özet

Öznel Mutluluk Ölçeği (ÖMÖ) geliştirildiği zamandan beri, mutluluğun ölçümünde en yaygın olarak kullanılan gereç olmuştur. Her ne kadar orijinal versiyonu İspanyolca da dahil olmak üzere bir çok dile çevrilerek geçerlilik uyarlaması yapılmış olsa da, Güney Amerika ülkelerinde ölçeğin psikometrik özelliklerini değerlendiren yeteri kadar çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı ÖMÖ’nün Meksika versiyonunun psikometrik özelliklerini incelemektir. ÖMÖ, Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) ile birlikte genel nüfusa uygulandı. Bu çalışma 849 katılımcı ile birlikte geniş bir örneklemde gerçekleştirildi. İstatistiksel analiz için, örneklem (16 ila 64 yaş arasında) değişen dört gruba ayrıldı. ÖMÖ’nün geçerliliği ve tek boyutlu yapısı test edildi ve çok gruplu doğrulayıcı faktör analizi yapıldı. Sonuçlar, cinsiyet ve yaş çeşitliliği arasında fark gözetmeksizin, tek boyutlu ve güvenilir (α = .77) bir yapı ortaya çıkardı. Ayrıca ÖMÖ ile ASÖ arasında negatif korelasyon tespit edildi. ÖMÖ’nün Meksika versiyonunun, Meksika toplumunda hem genç hem de yetişkinlerde kullanım için yeterli bir gereç olduğu sonucuna varılabilir. Bu sonuçları daha büyük örneklem üzerinde doğrulamak etmek önerilebilir; fakat ülkede farklı çalışmaların yokluğunda bu veriler provizyonel normatif veri olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Öznel Mutluluk Ölçeği, Mutluluk, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Geçerlik, Meksika