Article

Makale

Üniversite Öğrencilerinin Travmatik Yaşantı, Psikolojik Doğum Sıraları ve Sosyal İlgilerinin Psikolojik Dayanıklılıklarını Yordaması

Traumatic Experience, Psychological Birth Order, Social Interest of Students, in the Prediction of Psychological Hardiness

Ümre Kayacı,Yaşar Özbay
Year 2016, Issue 7, Pages:128-142

DOI : -

Abstract

The purpose of the present study is to investigate the role of traumatic experience, psychological birth order and social interest levels in university students, in the prediction of their psychological hardiness levels. Participants were 438 students (328 female, 110 male) who were chosen randomly. Psychological Hardiness Scale (PHS), Social Interest Scale (SIS), White-Campbell Psychological Birth Order Inventory (PBOI) was used. The SSPS 21.0 (Statistical Package for Social Sciences) was used for the nalysis of the collected data. Pearson Moments Correlation, hierarchical regression analyze, and T- test was used to analyze data. As a result of the research it has been seen that there is a meaningful relationship among psychological hardiness, commitment, control, challenge and social interest. There was a positive relationship between the oldest and middle birth-order positions in psychological hardiness and social interest. There was a negative relationship between the middle birth-order and social interest. Social interest was a predictor of challenge, commitment, control. Oldest birth-order position were predictors of commitment and control. Only child birth-order position were predictors of commitment and challenge. Traumatic life events were predictors of commitment.

Keywords: Psychological Hardiness, Social Interest, Psychological Birth Order

Özet

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin travmatik yaşantıya sahip olma, psikolojik doğum sırası ve sosyal ilgi düzeylerinin, psikolojik dayanıklılık düzeylerini yordamadaki rolünü incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde on iki farklı bölümde öğrenim gören toplam 438 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma grubunda 328 kız öğrenci (%74.9) ve 110 erkek öğrenci (%25.1) bulunmaktadır. Araştırmada; “Toplumsal İlgi Ölçeği”, “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği”, “White-Campbell Psikolojik Doğum Sırası Envanteri” ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, Hiyerarşik Regresyon Analizi, t-testi kullanılmıştır. Araştırmada; psikolojik dayanıklılık ve psikolojik dayanıklılığın alt boyutları olan kendini adama, kontrol, meydan okuma; sosyal ilgi ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Sosyal ilgi ile en fazla psikolojik dayanıklılığın kendini adama boyutu pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Büyük çocuk ve küçük çocuk psikolojik doğum sırası, sosyal ilgi ve psikolojik dayanıklılık ile pozitif yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Bu araştırma kapsamında; ortanca çocuk psikolojik doğum sırası sosyal ilgi ile negatif yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Sosyal ilginin ve tek çocuk psikolojik doğum sırasının meydan okuma için anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmüştür. Ayrıca, büyük çocuk, tek çocuk psikolojik doğum sıraları ve sosyal ilginin, kontrol için anlamlı bir yordayıcı olduğu bulunmuştur. Son olarak; büyük çocuk psikolojik doğum sırası, travmatik yaşam olayı ile sosyal ilginin, kendini adama için anlamlı bir yordayıcı olduğu sonucu elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, yapılan araştırmalarla birlikte tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Dayanıklılık, Sosyal İlgi, Psikolojik Doğum Sırası