Article

Makale

Özgünlük Ölçeği’nin Uyarlanması ve Özgünlük ile Mutluluk Arasındaki İlişkide Maneviyatın Aracı Rolü

Adaptation of the Authentcity Scale and the Mediator Role of Spirituality in the Relationship Between Authenticity and Happiness

Didem Aydoğan,Yaşar Özbay,Şener Büyüköztürk
Year 2017, Issue 9, Pages:38-59

DOI : -

Abstract

Authenticity is a prominent concept in positive psychology studies during the recent years. The aim of this study is twofold: The first one is to examine the psychometric features of the Authenticity Scale. Second one is to examine the mediator role of spirituality relationship between authenticity and happiness. The Authenticity Scale, Spiritual Orientation Scale, Oxford Happiness Questionnaire and Personal Information Form were used to collect data for this study. In line with the first aim, the structure tested on university students (N = 315) was examined by using confirmatory factor analysis technique and the cultural validity of the suggested four factor structure was introduced. Regarding the second aim, a model was formed to test the mediator role of spirituality in the relationship between authenticity and happiness. It was found that spirituality has a partial mediator role. Based on the findings from the research, the results were evaluated based on positive psychology and within the context of research and practices in mental health with cultural aspects.

Keywords: Authenticity, Happiness, Spirituality, Positive Psychology

Özet

Özgünlük (authenticity) son yıllarda pozitif psikoloji çalışmaları içerisinde öne çıkan bir kavramdır. Bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. Birinci amacı, Özgünlük Ölçeği'nin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. İkinci amacı ise özgünlük ve mutluluk arasındaki ilişkide maneviyatın aracı rolünü değerlendirmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Özgünlük Ölçeği, Manevi Yönelim Ölçeği ve Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. İlk amaç doğrultusunda üniversite öğrencileri (N = 315) üzerinde test edilen yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir ve önerilen dört faktörlü yapının kültürel olarak geçerliliği ortaya konulmuştur. Bununla birlikte araştırmanın ikinci amacında, özgünlük ve mutluluk arasındaki ilişkide maneviyatın kısmi aracılık rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar pozitif psikoloji yaklaşımı temelinde ve kültürel boyutlarıyla beraber ruh sağlığı alanında yapılan araştırmalar ve uygulamalar bağlamında değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Özgünlük, Mutluluk, Maneviyat, Pozitif Psikoloji