Article

Makale

Üniversite öğrencilerinde algılanan yaşamda anlamın duyuşsal ve motivasyonel yordayıcıları

Affective and motivational predictors of perceived meaning in life among college students

Luz M. Garcini,Mary Short,William D. Norwood
Year 2013, Issue 2, Pages:51-64

DOI : -

Abstract
Meaning in life has been associated with well-being, optimal functioning, and positive psychotherapeutic outcomes. Meaning is best understood in terms of relationships between its three different structural components: cognitive, affective, and motivational. Using Reker and Wong’s (1988) model as theoretical background, the present study investigated the associations between trait affect, values structure, and sense of meaning. Participants included 383 college students from diverse ethnic and religious backgrounds. Multiple regression analysis explored the associations between affect, value structure and sense of meaning. Results indicated affect and value structure were significant predictors of meaning, with positive affect being the strongest predictor. Results are consistent with third-wave cognitive-behavioral therapies (e.g., Acceptance and Commitment Therapy) and their emphasis on positive emotional experiences and values as important to the development of
meaning and well-being.
Keywords: Meaning in Life, Values, Trait Affect, Meaning Process, Meaningfulness 

Özet
Yaşamın anlamı, iyi oluş, optimal işlevsellik ve pozitif psikoterapötik sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Anlam, bilişsel, duygusal ve motivasyonel olmak üzere üç farklı yapısal bileşen arasında en iyi ilişkiler açısından anlaşılır. Teorik arka plan olarak Reker ve Wong'un (1988) modelinin kullanıldığı bu çalışmada, karakter etkisi, değerler yapısı ve anlam algısı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Katılımcıları, farklı etnik ve dinsel gruplardan gelen 383 üniversite öğrencisini oluşturmaktadır. Çalışmada çoklu regresyon analizi ile, duygu, değer yapısı ve anlam algısı
arasındaki ilişkileri araştırılmıştır. Araştırma bulguları, duygu ve değer yapısının anlamın önemli yordayıcıları olduğunu ve olumlu duygunun en güçlü yordayıcı olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar, üçüncü dalga bilişsel davranış terapileriyle (Kabullenme ve Gerçekleştirme Terapisi) tutarlı olup, anlam ve iyi oluşun gelişimi açısından önemli olduğundan olumlu duygusal deneyimler ve değerler vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaşamda Anlam, Değerler, Karakter Etkisi, Anlam Süreci, Anlamlılık