Article

Makale

Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Five-dimensional Model of Well-being: The Validity and Reliability of Turkish Version of PERMA-Profiler

İbrahim Demirci,Halil Ekşi,Duygu Dinçer,Selami Kardaş
Year 2017, Issue 9, Pages:60-77

DOI : -

Abstract

The aim of this study was to examine validity and reliability of Turkish version of PERMA-Profiler. The sample of this study consisted of 253 university students. The results of confirmatory factor analysis demonstrated that first and second order model was well fit. Factor loadings ranged between .42 and .89. The internal consistency reliability coefficient of the scale was calculated as .91. The internal consistency reliability coefficient of the subcsales ranged between .61 and .81. Also, test-retest reliability coefficient was found as .81. The test-retest reliability coefficient of the subcsales ranged between .61 and .85. The corrected item-total correlations ranged between .32 and .70. The positive correlations among PERMA-Profiler, life satisfaction and subjective happiness could be taken as evidence for the criterion-related validity of the PERMA-Profiler. These results revealed that PERMA-Profiler is a valid and reliable scale, and can be used in scientific studies in Turkey.

Keywords: PERMA-Profiler, Well-being, Flourishing, Validity, Reliability, Confirmatory Factor Analysis

Özet

Bu çalışmanın amacı PERMA Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Çalışma grubu 253 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde birinci düzey ve ikinci düzey modelin kabul edilebilir uyum verdiği görülmüştür. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .42 ile .89 arasında değişmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .91 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık güvenirlik katsayıları .61 ile .81 arasında değişmektedir. Ölçeğin test tekrar test korelasyon katsayısı ölçeğin tamamı için .83 olarak bulunmuştur. Alt ölçeklerin test tekrar test korelasyon katsayıları .61 ile .85 arasında değişmektedir. Ölçeğin madde toplam puan korelasyon katsayılarının .32 ile .70 arasında değiştiği görülmüştür. PERMA ile yaşam doyumu ve öznel mutluluk arasındaki pozitif korelasyonlar ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliğinin kabul edilir düzeyde olduğu göstermiştir. Araştırmanın sonuçları PERMA Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ve Türkiye’de yürütülecek bilimsel araştırmalarda kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: İyi Oluş, Gelişim, Geçerlik, Güvenirlik, Doğrulayıcı Faktör analizi