Article

Makale

Çalışan Mutluluğuna İlişkin Yeni Bir Yapının Geliştirilmesi: Nitel Bir Çalışma

Development of A New Construct of Employee Well-Being: A Qualitative Study

Shirli Ender-Büyükbay,Ela Ünler,F. Tunç Bozbura
Year 2017, Issue 9, Pages:78-97

DOI : -

Abstract

There is a growing interest for positive psychology at organizational management. Companies have increasingly been valuing the well-being of their employees, and seeking the impact to their work performance. Nonetheless, present models are limited in explaining employee well-being and in predicting performance; therefore a broader, multi-dimensional model is needed. This study presents the qualitative part of a larger research analysis, proposing a new and multi-dimensional well-being construct to explain employee well-being and to predict individual work performance. Through a series of literature review and focus group research analysis, it has determined 20 out of 38 positive psychology and work-related elements to predict performance. These elements set the ground for a future quantitative research phase, measuring the mediating effect of employee‟s well-being on the human resources practices and work performance relationship. Based on extensive body of research on theory of well-being, first major contribution of this study is the proposal of a new well-being construct to predict employees‟ performance. Second, it offers the possibility to determine the significance of HR practices on employees‟ well-being and performance. Results, future research and implications have been discussed.

Keywwords: Employee Well-Being, Multi-Dimensional Construct, Performance, Construct Development

Özet

Pozitif psikoloji örgütsel yönetim alanında gün geçtikçe daha çok yer almaya başlayan bir yaklaşımdır. Kurumlar, çalışan mutluluğuna giderek daha çok değer vermekte ve performanslarını anlamaya çalışmaktadırlar. Ancak, varolan modeller çalışan mutluluğunu ve performansını açıklamada eksik kalmakta ve daha geniş kapsamlı, çok boyutlu bir kavrama ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, geniş kapsamlı ve çok boyutlu yeni bir çalışan mutluluğu kavramını nitel bir araştırma ile sunmaktadır. Literatür taraması ve odak grup çalışmaları sonucunda, oluşturulan pozitif psikoloji ve iş-temelli 38 kavramdan 20‟sinin performansı etkilemede geçerli olduğu bulunmuştur. Elde edilen boyutlar, insan kaynakları (IK) uygulamaları ile performans ilişkisinde ara değişken olarak çalışan mutluluğunun etkisini araştıracak nicel çalışmalara hizmet edecektir. Mutluluk teorileri üzerine geniş kapsamlı araştırmayı içeren bu çalışmanın en büyük katkısı, çalışan mutluluğunun performansa olan etkisindeki farklılığı açıklayarak, geniş kapsamlı, ve yeni bir mutluluk ölçeği ortaya atmak olacaktır. Diğer bir katkısı ise, IK uygulamalarının çalışan mutluluğu ve performansa etkisini vurgulamada işverenlere ve uzmanlara kolaylık/imkan sağlamasıdır. Sonuçlar ve araştırma önerileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Mutluluğu, Çok Boyutlu Yapı, Performans, Kavram Geliştirme