Article

Makale

Materyalizm: Singapurlularda Mutluluğa ve Yaşam Memnuniyetine Giden Yol

Materialism: The Road to Happiness and Life Satisfaction Among Singaporeans

Jasdeep Kaur Sidhu,Koong Hean Foo
Year 2015, Issue 5, Pages:77-92

DOI : -

Abstract

Overseas research studies suggest that shopping can be utilised to establish individual identity and accord social recognition. In Singapore, shopping, an activity associated with materialism, is called a national pastime. Yet, only a handful of research studies have deliberated the roles of happiness and materialism in achieving life satisfaction compared to countries in the west. This study investigated whether materialism and happiness aid life satisfaction in Singapore. A New Materialism Scale was utilised to conduct a more holistic understanding of materialism, as scales utilised in earlier studies have not successfully explained consumer behaviour in recent years. For this study, 128 Singaporean undergraduates (69.5% female; 30.5% male) with a mean age of 21.82 years (SD= 2.17; age range 18-30), enrolled in the Psychology and Business programs at James Cook University, Singapore, were recruited. Results suggest that students between 18 and 30 relate material distinctiveness positively to life satisfaction; male respondents are as equally materialistic as female respondents; material success is most associated with Chinese students; material distinctiveness is linked to Indian students, while happiness levels moderate materialism levels and life satisfaction. An important implication of this study is the finding that there exists more to materialism in relation to life satisfaction and happiness among Singaporeans.

Keywords: Materialism, Happiness, Life Satisfaction, Singapore

Özet

Yurt dışı araştırmalar alışverişin kişisel kimlik oluşturmak ve sosyal tanınmayı uyumlu hâle getirmek için kullanılabileceğini öne sürmektedir. Materyalizmle bağdaştırılan bir etkinlik olan alışverişe Singapur'da milli hobi denmektedir. Yine de birkaç araştırma mutluluk ve materyalizmin yaşam memnuniyetine erişmedeki rollerini Batı ülkelerine kıyasla incelemiştir. Bu çalışma materyalizm ve mutluluğun Singapur'da yaşam memnuniyetine katkı sağlayıp sağlamadığını araştırmaktadır. Eski ölçekler son yıllardaki tüketici davranışını başarılı şekilde açıklamakta yetersiz kaldığı için daha bütünsel bir materyalizm anlayışı elde etmek amacıyla Yeni Materyalizm Ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışma için Singapur'daki James Cook Üniversitesinde Psikoloji ve İşletme programlarında öğrenim gören 21,82 yaş ortalamasına (SD= 2,17; yaş aralığı 18-30) sahip 128 Singapurlu lisans öğrencisinden (%69,5'i kadın, %30,5'i erkek) faydalanılmıştır. Sonuçlar 18 ve 30 yaş arası öğrencilerin maddi farklılığı olumlu olarak yaşam memnuniyetine bağladığını, erkek katılımcıların kadın katılımcılarla eşit oranda materyalist olduğunu, maddi başarının en çok Çinlilerle bağdaştırıldığını, maddi ayırdediciliğin Hintlilerle, öte yandan mutluluk düzeylerinin de ılımlı materyalizm düzeyleri ve yaşam memnuniyetiyle bağdaştırıldığını öne sürmektedir. Bu çalışmadan yapılacak önemli bir çıkarım da materyalizmin Singapurlulardaki yaşam memnuniyeti ve mutlulukla ilgili daha çok faktöre sahip olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Materyalizm, Mutluluk, Yaşam Doyumu, Singapur