Article

Makale

Yetişkinlerde Farkındalık ve İyi Oluşun Ölçülmesi: Yaş ve Meditasyon Deneyiminin Rolü

Measuring Mindfulness and Well-Being in Adults: The Role of Age and Meditation Experience

Juhani E. Lehto,Lotta Uusitalo-Malmivaara,Saara Repo
Year 2015, Issue 5, Pages:30-40

DOI : -

Abstract

Two Finnish versions of mindfulness measures were developed. Their validity, as well as relation to age and well-being were investigated. An online study of both the short version Freiburg Mindfulness Inventory (FMI) and the Mindfulness Process Questionnaire (MPQ) was carried out. An unselected sample of 749 adults aged 18–68 years participated. Of these, 416 reported that they had never meditated (Nonmeditators), whereas 333 had meditation experience (Meditators). The FMI-13 and MPQ-6 showed good internal consistency, and were highly inter-correlated, rs = .75–.76, suggesting that despite their different origins, they tap the same underlying structure. The previously reported two-factor structure (Acceptance and Presence) of the FMI-13 was replicated. The FMI-13 and MPQ-6 showed expected and nearly identical correlational patterns with the validation criteria: self-esteem, depression symptoms, and subjective happiness. Compared to Nonmeditators, the Meditators scored higher on wellbeing and measures of mindfulness, with the exception of Presence. The results also tentatively suggest that mindfulness and well-being increase with age.

Keywords: Mindfulness, FMI, MPQ, Nonmeditator, Meditator, Age

Özet

Farkındalık ölçeğinin Fince iki versiyonu geliştirilmiştir. Geçerlilik ve aynı zamanda yaş ve iyilik hali arasındaki ilişki incelenmiştir. Hem Freiburg Farkındalık Envanteri (FFE) hem de Farkındalık Süreç Ölçeği (FSÖ) online çalışmayla yürütülmüştür. Dana önceden belirlenmemiş yaşları 18-68 arasında değişen 749 yetişkin çalışmaya katılmıştır. Bunlardan 416’sı daha çnce hiç meditasyon yapmadıklarını belirtmişlerdir (meditasyon yapmayanlar), öte yandan 333 kişinin meditasyon deneyimi vardır (meditasyoncular). Gerek FFE-13 gerekse FSÖ-6 iyi içsel tutarlılık göstermiş ve farklı kökenlere sahip olmalarına rağmen yüksek oranda ilişkili bulunmuştur, rs = .75–.76, yani aynı temel yapıya sahiptir. FFE-13’ün daha önce bulunan iki faktörlü yapı (Kabul ve Hazır bulunuşluk) tekrarlanmıştır. FFE- 13 ve FSÖ-6 beklenen ve öz-saygı, depresyon semptomları, ve öznel mutluluk olan geçerlilik kriteriyle nerdeyse aynı koreasyon örüntüleri göstermiş. Meditasyon yapmayanlarla karşılaştırıldığında hazır bulunuşluluk dışında meditasyon yapanlar iyilik halinde ve farkınladık ölçeklerinde daha yüksek puanlar almışlardır. Bu sonuçlar aynı zamanda kesin olmasa da şekilde farkındalık ve iyilik halinin yaş ile artığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, FFE, FSÖ, Meditasyon Yapmayanlar, Meditasyon Yapanlar, Yaş