Article

Makale

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Developing The Psychological Hardiness Scale: The Validity and Reliability Study

Şerife Işık
Year 2016, Issue 8, Pages:165-182

DOI : -

Abstract

The purpose of the current study is to develop a psychological hardiness. A systematic approach was followed for developing the scale. Total of 407 adults participated in the study (285 female, 122 male). Exploratory and confirmatory factor analyses are applied in order to determine the consruct validity of the scale. After the exploratory factor analysis, the scale included 21 items and three factors. These factors were labeled as commitment, control and challange in light of the relevant literature. Also the three factors construct of the scale is confirmed by confirmatory factor analysis. Besides according to t-test results differences between each item’s means of upper 27% and lower 27% points were significant. The Cronbach alpha coefficient for the whole scale was found to be. 76, whereas the values of Cronbach alpha coefficient for dimension factors of the scale ranged between .62 and .74. The findings of the study revealed that the scale was a valid and reliable instrument for measuring psychological hardiness personality trait.

Keywords: Psychological Hardiness, Coping with Stress, Scale Development, Adult

Özet

Bu çalışmanın amacı bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerini belirlemeye yönelik ölçme aracı geliştirmektir. Ölçme aracını geliştirmek için sistematik bir yaklaşım takip edilmiştir. Araştırmaya 407 yetişkin katılmıştır (285 kadın, 122 erkek). Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 21 madde ve üç alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Bu boyutlar alanyazın doğrultusunda kendini adama, kontrol ve meydan okuma olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin üç faktörlü yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Ayrıca ölçek maddelerinde % 27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Ölçeğin tamamı için Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .76 iken, her bir alt boyut için Cronbach alpha güvenirlik katsayıları .62 ile .74 arasındadır. Bulgular sonucunda ölçeğin psikolojik dayanıklılık kişilik özelliğini geçerli ve güvenilir şekilde ölçtüğü ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Dayanıklılık, Stresle Başa Çıkma, Ölçek Geliştirme, Yetişkin