Article

Makale

Karakter Gücü Olarak Sabır ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi

Relationship Between Patience As a Character Strength and Psychological Well-Being

Mebrure Doğan
Year 2017, Issue 9, Pages:134-153

DOI : -

Abstract

The purpose of this study was to examine the relationship between patience and psychological well-being. Selected by random sampling, participants were 1007 individuals (427 males, 580 females) who were between the ages of 15 and 65+ living in Erzincan, Erzurum, Isparta and Fatsa. During the application process of this research, the Patience Scale and the Psychological Well-being Scale were used. In order to analyze the obtained data, t- test, Pearson Product-Moment Correlation Analysis and Regression Analysis were used. As a result of the research, it was seen that there was a meaningful positive relationship among total patience score, short-term patience / daily hassles, long-term patience / life hardships and interpersonal patience with psychological well-being. The dimension of interpersonal patience was associated more strongly with all dimensions of psychological well-being. The dimension “autonomy” of psychological wellbeing was associated more strongly with total patience score. Moreover, the weakest relation of total patience was with the dimension “purpose in life” of psychological well-being. Furthermore psychological well-being was a significant predictor of patience.

Keywords: Patience, Character Strengths, Psychological Well-Being

Özet

Bu çalışma sabır ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubu Erzincan, Erzurum, Isparta ve Fatsa’da ikamet eden 15-65 + yaş aralığında bulunan, tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 1007 bireyden oluşmaktadır. Araştırma grubunda 427 Erkek (% 42.4) ve 580 Bayan (% 57.6) katılımcı bulunmaktadır. Araştırmada Sabır Ölçeği, Psikolojik İyi Olma Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde t- testi, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırmada toplam sabır, sabrın alt boyutları olan kısa süreli sabır, uzun süreli sabır ve kişilerarası sabır ile psikolojik iyi olma arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Kişilerarası sabır boyutu psikolojik iyi oluşun tüm boyutlarıyla daha güçlü ilişkiye sahiptir. Toplam sabır puanı ile en güçlü ilişki psikolojik iyi oluşun özerklik boyutuyla, en zayıf ilişki yaşam amacı boyutuyladır. Ayrıca psikolojik iyi oluşun sabrı anlamlı derecede yordadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sabır, Karakter Gücü, Psikolojik İyi Oluş