Article

Makale

Anlamlı İş ile Psikolojik İyi Oluş İlişkisi

The Relationship Between Meaningful Work and Psychological Well-Being

Hatice Necla Keleş
Year 2017, Issue 9, Pages:154-167

DOI : -

Abstract

The understanding of adopting to fast information flow and the adaptation of employees to changing environmental conditions have led to the birth of new approaches in organization psychology. One of these approaches is the employees‟ finding their jobs meaningful. It is estimated that the employees‟ finding their jobs, which they deal with along the day in their workplaces, might be related with various individual and organizational outcomes, and it is believed that the levels of the employees‟ finding their work meaningful may affect their life qualities and organizational outcomes. Based on this, this study has the aim of determining whether or not the banking sector employees‟ finding their works meaningful predict their psychological well-being. The study was conducted with 162 employees working at an international bank in Istanbul. The “Job and Meaning Inventory” and “Psychological Well-being Scale” were used as data collection tools in the study. As a result of the analyses of the relations between the points received from the scale applied simultaneously to the study group, it was determined that the employees‟ finding their works meaningful were high and this predicted their psychological well-being levels. The limitations of the study are discussed with recommendations for future rearch.

Keywords: Meaningful Work, Well-Being, Psychological Well-Being

Özet

İçinde bulunduğumuz dünyada hızlı bilgi akışı ve değişen çevre koşullarına uyum sağlamanın giderek önem kazanması örgüt psikolojisi alanında yeni konuları gündeme getirmektedir. Söz konusu konular farklı kültür, sektör ve ölçekte de olsa çalışanların zamanlarının önemli bir kısmını geçirdikleri işyerlerinde yaşadıkları ve hissettikleri ile ilgili olmaktadır. Anlamlı iş algısının çeşitli bireysel ve örgütsel çıktılar ile ilişkili olabileceği tahmin edilmekte olup çalışanların işlerini anlamlı bulma düzeylerinin gerek yaşam kalitelerini gerekse örgütsel çıktıları etkileyebileceği düşünülmektedir. Buradan hareketle; bu araştırma bankacılık sektörü çalışanlarının yaptıkları işleri anlamlı bulma düzeylerinin psikolojik iyi oluş düzeylerini yordayıp yordamadığını belirleme amacını taşımaktadır. Araştırma İstanbul ilinde faaliyet gösteren uluslararası bir bankada görev yapan 162 çalışan ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak “İş Anlamı Envanteri” ve “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Her iki ölçeğin araştırma grubuna aynı anda uygulanması ve elde edilen puanlar arasındaki ilişkilerin hesaplanması sonucu, bankacılık sektörü çalışanlarının işlerini anlamlı bulma düzeylerinin psikolojik iyi oluş düzeylerini yordadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anlamlı İş, İyi Oluş, Psikolojik İyi Olma