Article

Makale

Egzersiz Bağımlılığı ile Çocukluk Çağı Travmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examination of The Relationship Between Exercise Addiction and Childhood Trauma

Erva SARIYER,Hüseyin ÜNÜBOL
Year 2023, Issue 14, Pages:6-23

DOI : -

Abstract

This study was conducted to examine whether there is a relationship between exercise addiction and childhood traumas. Sociodemographic Information Form, Exercise Addiction Inventory, Childhood Trauma Questionnaire (CTQ-28), Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) and Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND) prepared by the researcher were applied to the participants in the study. For the study, 3747 male and female volunteers completed the Exercise Addiction Inventory. Among these volunteers, the Alcohol Use Disorder Identification Test was administered to 1756 people, the Fagerström Test for Nicotine Dependence to 1076 people, and the Childhood Trauma Questionnaire to 935 people. In the analysis, it was seen that there was no relationship between exercise addiction and childhood traumas. In addition, when exercise addiction and different sociodemographic characteristics were examined together, the addiction scores of the participants who were male, young, had a lower income level, were single, had a lower education level, and used alcohol and reported harmful alcohol use were found to be significantly higher. Addiction status did not differ significantly according to BMI, smoking and smoking addiction, place of residence, history of psychiatric treatment.

Keywords: Exercise Addiction Inventory, Behavioral Addiction, Neglect, Abuse

Öz

Bu çalışma egzersiz bağımlılığı ve çocukluk çağı travmaları arasında bir ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya katılan kişilere araştırmacı tarafından hazırlanmış Sosyodemografik Bilgi Formu, Egzersiz Bağımlılığı Envanteri, Çocukluk Travması Anketi (CTQ-28), Alkol Kullanım Bozukluğu Tanıma Testi (AKBTT) ile Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) uygulanmıştır. Çalışma için 3747 erkek ve kadın gönüllü Egzersiz Bağımlılık Envanteri’ni doldurmuştur. Bu gönüllülerin içerisinden 1756 kişiye Alkol Kullanım Bozukluğu Tanıma Testi, 1076 kişiye Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi ve 935 kişiye Çocukluk Travması Anketi uygulanmıştır. Yapılan analizlerde egzersiz bağımlılığı ile çocukluk çağı travmaları arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür. Ayrıca egzersiz bağımlılığı ve farklı sosyodemografik özellikler birlikte incelendiğinde erkek, genç, gelir seviyesi daha düşük, bekâr, eğitim seviyesi daha aşağıda, alkol kullanan ve zararlı alkol kullanımı bildiren katılımcıların bağımlılık puanları anlamlı şekilde daha yüksek çıkmıştır. VKİ, sigara kullanımı ve sigara bağımlılığı, yaşanılan yer, psikiyatrik tedavi alma öyküsü değişkenlerine göre bağımlılık durumları anlamlı şekilde farklılık göstermemiştir.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz Bağımlılığı Envanteri, Davranışsal Bağımlılık, İhmal, İstismar