Article

Makale

Öz Şefkat ve Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examining the Relationship Between Self-Compassion and Mindful Awareness

Özgenur TAŞKIN,Z. Abidin KOCADAĞ
Year 2023, Issue 14, Pages:39-53

DOI : -

Abstract

Self-compassion is the individual's showing unconditional interest, kindness and acceptance to himself while coping with difficulties (Neff, 2003). The concept of mindfulness, on the other hand, refers to a mechanism in which experiences are constantly focused on the moment. In this study, it is aimed to examine the psychometric properties of the Turkish version of the Conscious Awareness Scale Short Form and the Turkish version of the Self-Compassion Scale by looking at all age groups, both genders, each occupational group, whether they received psychological support before, and whether they felt hopeless recently. With the intention of this, 155 participants from different populations in the study by making a sample calculation. The data were analyzed using the SPSS 25.0 package program. Descriptive statistical methods, Independent t test, One Way Anova Test and Pearson correlation analysis were used while evaluating the study data. In the results obtained, it was determined that while self-compassion and mindfulness gained a common momentum in some areas, there was no coherence in some areas.

Keywords: Mindfulness, Self-Compassion, Psychology

Öz

Öz şefkat zorluklarla baş ederken bireyin kendisine karşılıksız ilgi, nezaket ve kabul göstermesidir (Neff, 2003). Bilinçli farkındalık kavramı ise yaşantıların sürekli olarak ana odaklandığı bir mekanizmayı ifade eder (Brown ve Ryan, 2003). Bu çalışmanın amacı Bilinçli farkındalık ve öz şefkat kavramlarının demografik verilerden nasıl etkilendiğini tespit etmek ve bilinçli farkındalık ile öz şefkat arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu araştırmada Bilinçli Farkındalık Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe versiyonu ve Öz Şefkat Ölçeği Kısa Formu Türkçe versiyonunun her yaş grubu, her iki cinsiyet, her meslek grubu, daha önce psikolojik destek alıp almama durumu, son zamanlarda umutsuz hissedip hissetmeme durumu üzerindeki psikometrik özelliklerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmaya örneklem hesabı yapılarak farklı popülasyondan 155 katılımcı katılmıştır. Veriler SPSS 25.0 paket programı uygulanarak analiz sağlanmıştır. Çalışma sonuçları incelenirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar, Independent t testi, One Way Anova Testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlarda öz şefkat ile bilinçli farkındalıkta bazı alanlarda ortak bir ivme kazanılırken bazı alanlarda ise bir bağdaşıklık olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilinçli Farkındalık, Öz Şefkat, Psikoloji