Article

Makale

COVID-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanları: Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Psikolojik Sağlamlığın Şefkat Yorgunluğunu Yordamadaki Rolleri

Healthcare Workers in the COVID-19 Pandemic: The Roles of Five Factors Personality Traits and Resilience in Predicting Compassion Fatigue

Mehmet Akif ÇAKMAK,Tahsin İLHAN
Year 2023, Issue 15, Pages:32-52

DOI : -

The aim of this study is to examine the predictors of five factor personality traits and resilience levels on compassion fatigue and sub-dimension scores among healthcare workers. In the study, in which the relational model was used, 697 health workers from different professions, especially nurses, physicians and midwives, took part. Personal Information Form, Compassion Fatigue-Short Scale, Adjective Based Personality Test and Brief Psychological Resilience Scale were used as data collection tools. The data were analyzed with the SPSS 25.0 statistical program. Pearson Moments Product Correlation Coefficient, Hierarchical Multiple Regression Analysis, independent groups t-test, One-way analysis of variance (ANOVA) and Mann-Whitney U Test were used to answer the problems put forward in the study. According to the beta coefficient (β) neuroticism, resilience, and work related to COVID-19 variables explain 26,2 % of the total variance of compassion fatigue, respectively. It was found that compassion fatigue and sub-dimension scores differ according to working with COVID-19, perceived increase in workload and anxiety about being contagious. The findings were discussed on the basis of the literature and in the last part, suggestions were presented within the framework of the results.World.

Bu araştırmanın amacı, sağlık çalışanlarında beş faktör kişilik özellikleri ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin şefkat yorgunluğu ve alt boyut puanları üzerindeki yordayıcılığını incelemektir. İlişkisel modelin kullanıldığı 
araştırmada hemşireler, hekimler ve ebeler başta olmak üzere farklı meslek grubundaki 697 sağlık personeli yer almıştır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Merhamet Yorgunluğu-Kısa Ölçek, Sıfatlara Dayalı 
Kişilik Testi ve Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizi için IBM SPSS 25.0 kullanılmıştır. Araştırmada öne sürülen problemleri cevaplamak için, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı, 
Hiyerarşik Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Beta katsayısına göre (β) sırasıyla duygusal denge, psikolojik sağlamlık 
ve COVID-19 ile ilgili çalışma durumu şefkat yorgunluğu toplam varyansının % 26.2’sini açıklamaktadır. Şefkat yorgunluğu ve alt boyut puanlarının COVID-19 ile ilgili birimde çalışma, iş yükünde artış algısı ve bulaştırıcı olma kaygısına göre farklılaştığı belirlenmiştir. Bulgular alanyazın temelinde tartışılmış ve son bölümde sonuçlar çerçevesinde öneriler sunulmuştur.