Article

Makale

Yetişkinlerde Algılanan Duygusal İstismarın Psikolojik Sağlamlık, Beden İmajı ve Beck’in Bilişsel Üçlüsü İle İlişkisi

The Relationship of Perceived Emotional Abuse in Adults with Psychological Resilience, Body Image and Beck's Cognitive Triad

Yaren Sena YURTOĞLU,Hatice Yıldız BURKOVİK
Year 2024, Issue 16, Pages:29-42

The aim of this research is to reveal the relationship between perceived emotional abuse in adults and psychological resilience, body image and Beck's cognitive triad concept. This study was conducted online with 214 adults aged 18 and over across Turkey. Demographic Information Form, Brief Psychological Resilience Scale, Body Image Scale, Perceived Emotional Abuse Scale and Cognitive Triad Scale were used. The statistical data of the research were made in IBM SPSS Statistics 23.0 program. The correlation coefficients of the scores obtained from the scales used were examined with Pearson Correlation analysis. Independent Sample T test was used when comparing two groups, and Anova test was used when comparing three or more groups. As a result of the research, perceived emotional abuse was found to be negatively related to body image, psychological resilience and the self perception of himself, the future and the outside world in the cognitive triad model. In other words, as the person's perceived emotional abuse score increases, psychological resilience, body perception, and the self perception of himself, the future, and the outside world in the cognitive triad model decrease.In addition, economic status. It has been found that perceived emotional abuse increases as it gets worse, and that there is a significant increase in emotional abuse experienced by individuals who have experienced parental loss compared to individuals who have not. The research results are discussed in the light of the literature.

Bu araştırmanın amacı yetişkinlerde algılanan duygusal istismarın psikolojik sağlamlık, beden imajı ve Beck’in bilişsel üçlü kavramı ile ilişkisini ortaya koymaktır. Bu çalışma Türkiye genelinde 18 yaş ve üstü yetişkinlerden oluşan 214 kişiyle online ortamda gerçekleştirilmiştir. Demografik Bilgi Formu, Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği, Vücut Algısı Ölçeği, Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği ve Bilişsel Üçlü Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın istatistik verileri IBM SPSS Statistics 23.0 programında yapılmıştır. Kullanılan ölçeklerden alınan puanların birbirleriyle olan korelasyon katsayılarına Pearson Korelasyon analizi ile bakılmıştır. İki grubu karşılaştırırken Bağımsız Örneklem T testi, üç ve üzeri grubu karşılaştırırken ise Anova testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda algılanan duygusal istismarın vücut algısı, psikolojik sağlamlık ve bilişsel üçlü modelindeki kişinin kendine, geleceğe ve dış dünyaya yönelik algısı ile negatif ilişkisi bulunmuştur. Başka bir ifadeyle, kişinin algılanan duygusal istismar puanı arttıkça psikolojik sağlamlık, vücut algısı, bilişsel üçlü modelindeki kişinin kendine, geleceğe ve dış dünyaya yönelik algısı puanları düşmektedir. Ayrıca, ekonomik durum kötüleştikçe algılanan duygusal istismarın arttığı ve ebeveyn kaybı yaşayan bireylerin yaşamayan bireylere göre duygusal istismar yaşamaları durumunda anlamlı olarak artma tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları literatür ışığında tartışılmıştır.