Article

Makale

Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Adaptation of the Brief Resilience Scale into Turkish: A Validity and Reliability Study

Tayfun Doğan
Year 2015, Issue 5, Pages:93-102

DOI : -

Abstract

The Brief Resilience Scale (BRS), was developed to measure the level of individual resilience. The aim of this paper is to adapt a Turkish version of BRS and examine its psychometric properties. A total of 295 (186 women / 109 men) university students participated the research. The psychometric properties of the scale were examined by internal consistency, exploratory and confirmatory factor analysis methods and criterionrelated validity. After the exploratory and confirmatory factor analysis, it come in view that the scale has a structure with only one factor. Related to the BRS, the internal consistency coefficient was found .83, In the context of the criterion-related validity, positive correlations were found between BRS and Oxford Happiness Questionnaire , Ego Strength Scale and Connor Davidson Resilience Scale. It is concluded that the BRS is a valid and reliable instrument to measure resilience level of university students.

Keywords: Resilience, Scale Adaptation, Validity, Reliability

Özet

Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ), bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerini ölçmek üzere geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı KPSÖ’nün Türkçe uyarlamasını yapmak ve psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırmaya 295 ( 186 kadın/109 erkek) üniversite öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri iç tutarlık, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlik yöntemleri ile incelenmiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucu, ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. KPSÖ’ye ilişkin iç tutarlık katsayısı .83 olarak bulunmuştur. Ölçüt bağıntılı geçerlik bağlamında ise, KPSÖ ile Oxford Mutluluk Ölçeği, Ego Sağlamlığı Ölçeği ve Connor Davidson Psikolojik Sağlamlık Ölçeği arasında pozitif yönde ilişkiler bulunmuştur. Sonuç olarak KPSÖ’nün üniversite öğrencilerinde psikolojik sağlamlığı ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sağlamlık, Ölçek Uyarlama, Geçerlik, Güvenirlik