Article

Makale

Covid-19 Salgınının Mutluluğun Üç Boyutu Üzerine Etkileri

The Effects of the Covid-19 Pandemic on the Three Dimensions of Happiness

Berivan ÖZAY,M. Şükrü MOLLAVELİOĞLU,Necati AYDIN
Year 2023, Issue 14, Pages:54-79

DOI : -

Abstract

In general, economics focuses on the problem of how to increase the welfare of individuals. In terms of Neo-classical economics, this is achieved by consumers acting for utility maximization and producers acting for profit maximization. It is accepted that producers and consumers act rationally while trying to achieve this. In this respect, it can be briefly stated that the free market system emphasizes the assumption that it can make people happy by maximizing pleasures. However, it is thought that the only source of happiness is not dependent on this sense of pleasure, besides, the meaning and meaning dimensions of life have happiness-enhancing effects. The Easterlin Paradox and the upper layers of Maslow's hierarchy of needs provide some important clues in this regard. In this respect, this study examines the effect of the Covid-19 epidemic on the dimensions of happiness. The dimensions of happiness are pleasure (hedonic), mana (eudeimonic) and spirituality (g-donic) dimensions. Based on the Van province sample, a survey was conducted and the data obtained were evaluated with Regression, Correlation and Anova tests. The findings show that individuals with high spirituality are not affected by the heavy psychological effects of the epidemic, they are less worried about the future, their luxury consumption habits are not much, and they reduce their spending tendencies during the epidemic. While it was concluded that hedonistic individuals were the individuals most affected by the devastating effects of the epidemic, it is one of the findings that individuals in the meaning dimension of happiness were more affected by the negative effects of the epidemic than individuals in the spiritual dimension, but relatively less affected by hedonistic individuals.

Keywords: Happiness, Economics, Easterlin Paradox, Covid-19 Outbreak

Öz

İktisat genel bir ifade ile bireylerin refahının nasıl artırılacağı sorunsalı üzerinde durmaktadır. Bu ise Neo-klasik iktisat düşüncesi açısından, tüketicilerin fayda maksimizasyonu, üreticilerin ise kâr maksimizasyonu amacıyla hareket etmeleriyle sağlanmaktadır. Üreticiler ile tüketicilerin bunu sağlamaya çalışırken rasyonel davrandıkları kabul edilmektedir. Bu açıdan kısaca serbest piyasa sisteminin hazları maksimum kılmakla, insanı mutlu kılabileceği varsayımı üzerinde durduğu ifade edilebilir. Ancak mutluluğun tek kaynağının bu haz duygusuna bağlı olmadığı, bunun yanında hayata ilişkin anlam ve mana boyutlarının da mutluluğu artırıcı etkileri olduğu düşünülmektedir. Easterlin Paradoksu ve Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinin üst katmanları buna ilişkin bir takım önemli ipuçları sağlamaktadır. Bu çalışmada, Covid-19 salgınının mutluluğun boyutları üzerindeki etkisi incelenmektedir. Mutluluğun boyutları olarak haz (hedonik), mana (eudeimonik) ve maneviyat (g-donik) boyutları ele alınmaktadır. Van ili örneğinden hareketle anket çalışması yapılmış, elde edilen veriler Regresyon, Korelasyon ve Anova testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular maneviyatı yüksek bireylerin salgının ağır psikolojik etkilerinden çok fazla etkilenmediğini, geleceğe karşı daha az kaygılı olduklarını, lüks tüketim alışkanlıklarının fazla olmadığını, salgın sürecinde harcama eğilimlerini azalttıklarını göstermektedir. Hazcı bireylerin salgının yıkıcı etkilerinden en fazla etkilenen bireyler olduğu sonucuna ulaşılırken, mutluluğun anlam boyutundaki bireylerin salgının olumsuz etkilerinden, maneviyat boyutundaki bireylerden daha fazla etkilendiği ancak hazcı bireylerden nispeten daha az etkilendiği elde edilen bulgulardandır.

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, İktisat, Easterlin Paradoksu, Covid-19 Salgını