Makale

Makale

Merhamet Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Turkish Adaptation of Compassion Scale: The Validity and Reliability Study

Seher Akdeniz,Mehmet Engin Deniz
Yıl 2016, Sayı 7, Sayfalar:50-61

DOI : -

Abstract

The purpose of this study was to adapt Compassion Scale (CS) developed by Pommier (2011) into Turkish and to examine its reliability and validity. Data was collected from four different study groups involving a total of 854 university students (490 female / 364 male). The psychometric properties of the scale were examined by confirmatory factor analysis, criterion related validity, internal consistency and test re-test methods. The results of confirmatory factor analysis demonstrated that six-factor structure of the Compassion Scale has been validated. In the context of the criterion-related validity, positive correlations were found between Compassionate Love Scale, Self Compassion Scale and Mindful Awareness Scale. The Cronbach’s alpha for the total scale was .85. The correlation coefficient between the test -retest too, were sufficient. It is concluded that the CS is a valid and reliable instrument to measure compassion level of university students.

Keywords: Compassion, Scale Adaptation, Validity, Reliability 

Özet

Bu çalışmanın amacı, Pommier tarafından geliştirilen Merhamet Ölçeği’ni (MÖ) Türkçeye uyarlayarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını gerçekleştirmektir. Araştırmaya dört çalışma grubundan oluşan toplam 854 üniversite öğrencisi katılmıştır (490 kız / 364 erkek). Ölçeğin psikometrik özellikleri; doğrulayıcı faktör analizi, ölçüt bağıntılı geçerlik, iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemleri ile incelenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve merhamet yapısını oluşturan altı boyutun varlığı doğrulanmıştır. Ölçüt bağıntılı geçerlik çalışması sonucunda Duyarlı Sevgi Ölçeği, Öz Anlayış Ölçeği ve Bilinçli Farkındalık Ölçeği ile pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. İç tutarlık güvenirlik katsayısının ölçeğin tümü için .85 olduğu görülmüştür. Ayrıca test – tekrar test yöntemi ile yapılan uygulamalar arasındaki korelasyon katsayısının da yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türkçeye uyarlanan ölçeğin, bireylerin merhamet düzeylerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Merhamet, Ölçek Uyarlama, Geçerlik, Güvenirlik