​Yayın ve Etik İlkeleri

Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB), yayın etiğini uluslararası düzeyde kabul gören akademik kuruluşların belirlediği standartlar çerçevesinde yayının tüm aşamalarında etik davranış standartlarını karşılamaya ve bu standartları korumaya kararlıdır.  Yayın etiği komitesi olan ‘Committee on Publication Ethics (COPE)’ başta olmak üzere etik standartları belirleyen ve en iyi uygulamalar için kılavuzluk sağlar.  Bu bağlamda makalelerde yer alan fikir, görüş ve yorumlardan yazarları sorumlu olup Üsküdar Üniversitesi sorumlu tutulamaz. Olumsuz nefret bildirgeleri, ayrımcılık, ötekileştirme ve benzeri etik dışı ifadeler bulunduran çalışmalar kesinlikle değerlendirmeye alınmaz. Makalelerin değerlendirilme, kabul ve yayımlanma aşama süreçlerinin tamamında bilimsel ve akademik etik ‘Committee on Publication Ethics (COPE)’ anlayış esas alınır. Gerçek olmayan ya da uydurma veriler kullanılması, insan veya hayvanlarla yapılan çalışmalarda etik dışı teknik/yöntemlerin uygulanması ve de referans olmadan başka kaynaklardan alıntı yapıldığı görüldüğü durumlarda ilgili çalışma değerlendirmeye kesinlikle alınmaz ve söz konusu durumlar yazara bildirilir. Yayımlanmış olan metinler, fikri mülkiyet ve telif hakları mevzuatı esas alınarak, akademik hedefler doğrultusunda atıf yapılarak kullanılabilir; ticari amaçlarla kısmen ya da tamamen kesinlikle çoğaltılamaz. Eğer makalede daha önce yayınlanmış alıntı, yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Gerekli izinlerin alınıp alınmadığından yazar/yazarlar sorumludur. Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Hakem Değerlendirme Süreci:

Editör ve editör yardımcıları, hakemlere gönderilen yayınların sadece yazarlara ait olduğunu ve yayınlama sürecindeki iletişimin güvenilir ve özel olduğunu açıkça vurgular. Hakemler ve editörler makaleleri halka açık bir şekilde tartışamazlar.
Hakemler, makaleleri kişisel kullanım için kopyalayamazlar ve yayıncının izni olmadan makaleleri üçüncü şahıslara dağıtamazlar.
Hakemlerin incelemeleri, yazarın ve yayıncının izni olmadan yayınlanamaz veya yeniden dağıtılamaz. 
Hakemin/Hakemlerin kimliklerinin gizliliğinin korunmasına özen gösterilmelidir.
Bazı durumlarda, ilgili hakemin yayınlanacak makale hakkındaki izlenimleri, editörün insiyatifi doğrultusunda, mevcut makaleye yorum yapmış diğer hakemlere iletilebilir ve bu süreçte hakemlerbilgilendirilebilir.       
Gönderilen her makale ilk olarak editörler ve editör yardımcıları tarafından değerlendirilir. Dil ve anlatım kuralları açısından yeterli görülmeyen, bilimsel açıdan bilgi hataları/eksiklikleri içeren, özgün değeri bulunmayan ve derginin yayın politikalarını karşılamayan yayınlar/makaleler editör ve editör yardımcıları tarafından reddedilir. Yayınlar/makaleler hakeme gönderilmeden önce editör ya da editör yardımcıları yazara önerilerde bulunabilir ve düzeltme talep edebilirler.

Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB), dergiye gönderilen tüm yayınların/makalelerin yanlı olmadan, bağımsız bir şekilde yayın sürecini sürdürmesini sağlamak için uluslararası etik standartlar çerçevesinde sorumluluğunun bilincindedir. Editör ve editör yardımcıları, bir makalenin başvurusu veya değerlendirilmesi ile ilgili olarak yazar ve hakemler arasındaki herhangi bir çıkar çatışması konusunda bilgilendirilmelidir. 

Mutluluk ve  İyi Oluş dergisine (JHWB) gönderilen yayınlar ve makaleler için intihal kontrolü yapılır. İlgili yazılım tarafından her bir çalışma için görüntülenen eşleşmeler yakından incelenir ve doğru referans/atıf eşleşmeleri seçilir. Seçim sonucunda kalan eşleşmeler kontrol edilir, hatalar tespit edilir ve editörlere bilgi verilir. Eserle ilgili nihai karar, her eserin intihal kontrol raporu ışığında editörler tarafından verilir. Yazarlardan rapordaki hatayı düzeltmeleri istenebilir veya eser yazarlara iade edilebilir.

Yazarların Etik Sorumları:

Mutluluk ve İyi Oluş dergimize (JHWB) gönderilecek çalışmalar ve makaleler özgün olmalıdır. Farklı bir çalışmadan/makaleden faydalanan ya da bir çalışmayı/makaleyi kullanan yazarlar ilgili etik kurallar çerçevesinde atıf yapmalı ve referans göstermelidirler.
Makale ya da yazın çalışması oluşturulurken mevcut içeriğe katkı sağlanması bir kriter olarak belirlenmelidir. Bu kritere uygun olmayan kişiler yazar olarak nitelendirilmemelidir.
Yayına hazırlanmış tüm çalışmalar ve makalelerin birbiri ile çatıştığı durumlar varsa değerlendirilmeli negatif ya da pozitif yönde etkileşimler saptanmalı ve yayın ekibine açıklanmalıdır.
Tüm çalışmalar/makaleler için dergimizin ilgili değerlendirme süreci için yazar tarafından toplanan ham veriler talep edilebilir. Talep edilen veriler yazarlar tarafından hazır bulundurulmalı, gerektiğinde yayın kurulu ve danışma kuruluna sunulmalıdır.
Yazarlar topladıkları ham verilere ilişkin tüm haklara ve izinlere sahip olmalıdırlar.   Araştırmaların etik ilkeler doğrultusunda (insan ve hayvan haklarının korunması) sürdürülmesi gerekmektedir. Gerekli izinlerin olmaması ya da etik bir ihlal tespit edilmesi durumunda çalışmanın reddi sağlanabilir.

Dergimizin yayın politikası ve kuralları gereği aynı yazara/yazarlara ait farklı makaleler aynı sayıda veya ardışık iki sayıda basılamaz.
Yayın sırasında, ön izleme sürecinde veya değerlendirme aşamasında olan çalışmalarla ilgili yazar tarafından fark edilen bir düzeltme saptanırsa, ivedilikle dergi editörü ya da yayın ekibi bilgilendirilmelidir. Saptanan düzeltme ya da hataya göre ilgili işlemler (düzeltme veya geri çekme) yazarla iş birliği içerisinde uygulanacaktır.
Akademik mahiyeti olan, konferans ya da sempozyumlarda bildiri olarak gösterilmiş fakat baskıya girmemiş çalışmalar, lisans tez/yüksek lisans tez yayınlarından oluşturulmuş makaleler/çalışmalar dergi kriterlerine ve bilimsel koşullara uygun düzenlendiğinde yayın kurulu tarafından kabul edilir.
Mutluluk ve İyi Oluş dergimize (JHWB) gönderilmiş ve değerlendirme süreci başlamış çalışmalar/makaleler için yazar yükümlülüklerinin değiştirilmesi talep edilemez.

Editörlerin Görevleri ve Etik Sorumlulukları:

Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB) Editörleri yayınlanan her çalışma/makaleden sorumlulardır. 
Editörlerimiz derginin gelişim süreçlerinden, yayınlanacak tüm çalışmaların ve makalelerin kalite standartlarından (kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme) akademik bütünlüğü ve özgür düşünceyi etik ilkeler ışığında korumakla birlikte yükümlüdürler.
Editörler; dergi yayın politikasında yer alan “iki taraflı kör hakemlik” yöntemini uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Editör Hakem İlişkileri:

Çalışmayı/makaleyi değerlendirecek tüm hakemler nesnellik ve bilimsellik anlayışı doğrultusunda, kör hakemlik usulü ile değerlendirme yapmalı ve konuya uygun şekilde seçilmelidirler. Hakemleri konuya uygun seçmek editörlerin görevleri arasındadır.
Hakemlere sağlanması gereken veriler ve uygun rehberleri sağlamak editörlerin görevleri arasındadır. Hakem topluluğunun güncel kalması, hakemler arasında çıkabilecek çatışmaları gözetmek, performans gözetimi gibi sorumluluklar editörlerin görevleri arasındadır.

Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB) Yazı Kategorileri

Araştırma Makalesi: Pozitif psikoloji ve psikoloji alanından, bilimsel araştırma yöntemleriyle elde edilen bulgularla tartışıldığı orijinal bir araştırma içeren, literatür çalışması, yöntem açıklaması ve araştırma bulgu/sonuçlarının aktarıldığı çalışmalardır.
Derleme Makale: Pozitif psikoloji ve psikoloji alanındaki bir konuya ilişkin daha önce yapılmış çalışmaların detaylı bir biçimde tarandığı, bu çalışmalardan elde edilen bilgilerin güncel literatürle birlikte yazar tarafından belirlenmiş bir eksen etrafında tartışıldığı çalışmalardır.

Etkileşim/Yorum

Editöre Mektup: Bu yazı türü, daha önce yayınlanmış bir makalenin önemli kısımlarını, gözden kaçan yönlerini veya eksik kısımlarını tartışır. Derginin dikkatini çekebilecek konular başta olmak üzere, okuyucuların dikkatini çekebilecek konular hakkında makaleler, özellikle eğitici konularda Editöre Mektup şeklinde sunulabilir. Okuyucular, yayınlanmış yazılar hakkındaki yorumlarını Editöre Mektup olarak da sunabilirler.

Olgu Sunumu : Dergide olgu sunumları için sınırlı alan mevcuttur; tanı ve tedavide zorluk teşkil eden, yeni tedaviler sunan veya literatürde yer almayan bilgileri ortaya koyan nadir olgu veya durumlar hakkında eğitici olgu sunumları kabul edilir. 
Kitap İncelemesi: Bir kitabın konu, içerik, önem bakımından incelendiği ve değerlendirildiği çalışmalardır. Bu türde yazar(lar) kitaba ilişkin özet bilgilerin aktarımının ardından kitabın konusu ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kitabın amacı, içeriğin kapsayıcılığı, alana katkısı, eksik noktaları hususlarında eleştiriler yapar(lar).
Söyleşi: İletişim veya sosyal bilimler alanında uzman kişi/kişilerle güncel bir konuya ilişkin bakış açılarını sunmak, tartışmaları aktarmak, bu tartışmalardaki eksiklikleri belirlemek ve öneriler sunmak amacıyla yapılan çalışmalardır.
Çeviri: Orijinal metnin yazarı ile basım yerinden izin alınarak ve metne birebir bağlı kalınarak hazırlanan iletişim veya sosyal bilimler alanındaki Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe çalışmaları kapsamaktadır.

Açık Erişim Politikası

 Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB)’in tüm sayı ve ilgili içeriklerine, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin politikalarına uygun olarak internet üzerinden ücretsiz bir şekilde erişilebilmektedir. Okurlar, ticari olmayan amaçlarla, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. Açık erişimli makaleler Creative Commons Alıntı-GayrıTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) olarak lisanslıdır.
 
Telif Hakları

Açık erişim anlayışını benimseyen Mutluluk ve İyi Oluş dergisinde (JHWB) “daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayıma kabul edilmemiş ve/veya değerlendirilmek üzere başka bir dergiye gönderilmemiş” çalışmalar değerlendirmeye alınır. Makalenin DergiPark üzerinden iletilmesi sürecinde yazarlar ilgili sistemde yer alan ‘Telif Devir Sözleşmesi’ formunu imzalı olarak yükler ve çalışmanın yayın haklarını Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND4.0) ile lisanslanan   Mutluluk ve İyi Oluş Dergisine (JHWB)’e devreder. 
Söz konusu form aşağıdaki bilgileri içerir:
 Mutluluk ve  İyi Oluş Dergisi (JHWB)'nde yayımlanmak üzere gönderdiğim / gönderdiğimiz……………………………………………başlıklı çalışmanın başka bir mecra/yerde yayımlanmadığını ve yayım sürecinde bulunmadığını, çalışmanın hakem raporları sonucunda yayıma kabulü halinde bütün yayın haklarını Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) ile lisanslanan Mutluluk ve İyi Oluş Dergimizi (JHWB) devrettiğimi beyan ederim/ederiz.

Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi metnini indirebilirsiniz: Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi