Makale

Makale

Üsküdar Üniversitesinde Öğrenim Gören Genç Yetişkinlerde Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği ve Algılanan Ebeveynlik Stilinin Benlik Saygısı ile İlişkisi

The Relationship of Parental Emotional Availability and Perceived Parenting Style with Self-Esteem in Young Adults in Üsküdar University

Kübra Özkaya,Büşra Özdoğan,Metin Çınaroğlu,Hüseyin Bulut,Gökben Hızlı Sayar
Yıl 2022, Sayı 13, Sayfalar:6-15

Abstract
This study was conducted to explain the relationship between the emotional availability of parents and perceived parenting style and self-esteem in young adults. 207 young adult students studying at Üsküdar University in the 2018-2019 academic year were included in this correlational study. A random sampling method was used in the research. The participants have given the Sociodemographic Data Form, the Childhood Perceived Parenting Style Scale (CPPSS), the Parent Emotional Availability Scale-Mother (PEAS-M), the Parent Emotional Availability Scale-Father (PEAS-F), and the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). The study’s results show a negative and low-level relationship between emotional availability to mothers and fathers and self-esteem. It was determined that there was no relationship between the scores obtained from the emotional accessibility to the parents, the perceived parenting style scale, the self-esteem scale, and the gender and marital status variables. There were significant differences in the age variable. Those aged 18-23 years had a higher level of self-esteem than those older than 39 years. Perceived parenting style is associated with self-esteem.
Keywords: Emotional Accessibility to Parents, Perceived Parenthood Style, Self-Esteem, Young Adults

Öz

Bu araştırma, genç erişkinlerde ebeveynlerin duygusal ulaşılabilirliği ile algılanan ebeveynlik tarzı ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla yapılmıştır. Bu korelasyonel çalışmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenim gören 207 genç yetişkin öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmada rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Çocuklukta Algılanan Ebeveynlik Stili Ölçeği (AESÖ), Ebeveyn Duygusal Erişilebilirlik Ölçeği-Anne (EDEÖ-A), Ebeveyn Duygusal Erişilebilirlik Ölçeği-Baba (EDEÖ-B) ve Rosenberg Benlik- Saygı Ölçeği (RSEÖ) verişmiştir. Çalışmanın sonuçları anne ve babaya duygusal ulaşılabilirlik ile benlik saygısı arasında negatif ve düşük düzeyde bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ebeveynlere duygusal erişilebilirlik, algılanan ebeveynlik tarzı ölçeği, benlik saygısı ölçeğinden elde edilen puanlar ile cinsiyet ve medeni durum değişkenleri arasında ilişki olmadığı belirlenmiştir. Yaş değişkeninde önemli farklılıklar gösterilmiştir. 18-23 yaşları arasındaki katılımcılar, 39 yaşından büyüklere göre daha yüksek benlik saygısına sahip olduğu saptanmıştır. Algılanan ebeveynlik tarzı, benlik saygısı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Algılanan Ebeveynlik Tarzı, Benlik Saygısı, Ebeveynler İçin Duygusal Erişilebilirlik, Genç Yetişkinler