Makale

Makale

Yaşam Kalitesi Terapisi ve Bağımlılıkta Kullanımı: İki Olgu Örneği

Quality of Life Therapy And Usage in Addiction: Two Case Examples

Aslı Zeynep BAŞABAK BHAIS
Yıl 2023, Sayı 14, Sayfalar:80-92

DOI : -

Abstract

According to the World Health Organization, quality of life is “an individual's perception of where they are in life in relation to their goals, expectations, standards and aspirations within their values and culture” (WHOQOL Group, 1995). It is not only the absence of a disease state, but also the "well-being" where physical, mental and social needs are met. With this definition, quality of life depends on the subjective evaluation of the person. In other words, it is stated that it depends on the subjective evaluations of one's life rather than the real conditions of his life. Accordingly, in order to increase the quality of life, the person is expected to be satisfied with their living standards (Bobes et al, 1997). Quality of life and life satisfaction are two closely related concepts. In general, the quality of life depends on the satisfaction that a person experiences depending on the difference between the state he wants to be and the current state. A person's view of these areas, values and goals affect the satisfaction he will get from life (Frisch, 2006). According to this definition, what determines happiness is not only the person's real life conditions, but also the way they perceive these conditions, their expectations and goals. In this article, it is aimed to give information about the importance of quality of life and the Quality of Life Therapy developed to increase it, and to present two different case examples in which this therapy was used.

Keywords: Quality of Life, Addiction, Therapy

Öz

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanıma göre yaşam kalitesi “bir bireyin değerleri ve yaşadığı kültür içerisinde, hedefleri, beklentileri, standartları ve istekleri ile ilişkili olarak yaşamında bulunduğu noktaya dair algısıdır” (WHOQOL Group, 1995). Kişinin sadece hastalık durumunun olmaması değil, bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan ihtiyaçlarının karşılandığı “iyi olma hali”nde olmasıdır. Bu tanımıyla yaşam kalitesi kişinin subjektif değerlendirmesine bağlıdır. Yani kişinin yaşamının gerçek koşullarından çok yaşamına dair öznel değerlendirmelerine bağlı olduğu ifade edilmektedir. Buna göre yaşam kalitesini arttırmak için kişinin yaşam standartlarından memnun olması beklenir (Bobes vd, 1997). Yaşam kalitesi ve yaşam doyumu birbiriyle yakından ilişkili iki kavramdır. Genel olarak yaşam kalitesi kişinin iş, ilişkiler, keyif alanları, yaşam standartları gibi alanlarda olmak istediği ile var olan durumu arasındaki farka bağlı yaşadığı doyuma bağlıdır. Kişinin bu alanlara bakışı, değerleri ve hedefleri, yaşamdan alacağı doyumu etkilemektedir (Frisch, 2006). Bu tanıma göre mutluluğu belirleyen şey sadece kişinin gerçek yaşam koşulları değil aynı zamanda bu koşulları algılama şekli, beklentileri ve hedefleridir. Bu yazıda yaşam kalitesinin önemi ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik geliştirilen Yaşam Kalitesi Terapisi hakkında bilgi vermek ve bu terapinin kullanıldığı iki farklı olgu örneğini aktarmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, Bağımlılık, Terapi