Makale

Makale

Affediciliğin, Pozitif Düşünme ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Çalışma

The effect of forgiveness on positive thinking and life satisfaction: A study on university students

Sinem BAĞCI KESKİN,Mune AKTAY
Yıl 2023, Sayı 15, Sayfalar:53-67

DOI : -

This research was carried out to determine the effect of forgiveness on positive thinking and life satisfaction in university students. In the research, a survey was applied to collect data. The survey includes “Personal Information Form” and “Heartland Forgiveness Scale”; “Positive-Negative Emotion Scale” and “Life Satisfaction Scale”. In the study, the data obtained from a total of 385 university students were analyzed with the SPSS 25 package program. As a result of the analysis, it was determined that the total score of forgiveness significantly affected the level of positive and negative emotions and life satisfaction. In the study, it was also determined that the sub-dimensions of self-forgiveness and forgiveness of others affected the level of life satisfaction, while the sub-dimension of forgiving situations did not affect the level of life satisfaction.

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinde affediciliğin pozitif düşünme ve yaşam doyumu üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, veri toplamak için bazı ölçekler uygulanmıştır. Bu 
ölçekler: Kişisel Bilgi Formu” ile “Heartland Affetme Ölçeği”, “Pozitif-Negatif Duygu Ölçeği” ve “Yaşam Doyumu Ölçeği” dir. Araştırmada toplam 385 üniversite öğrencisinden elde edilen veriler SPSS 25 paket programı 
ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, affetme toplam puanının pozitif ve negatif duygu ile yaşam doyum düzeyini anlamlı yönde etkilediği tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca, kendini affetme ve başkalarını 
affetme alt boyutlarının yaşam doyum düzeyini etkilediği, durumları affetme alt boyutunun ise yaşam doyum düzeyini etkilemediği tespit edilmiştir.