Articles

Makale

Sherry Hamby,Anna Segura,Elizabeth Taylor,John Grych,Victoria Banyard

Appalachia Kırsalında Anlam Kurma: Anlamın Yedi Ölçütündeki Yaş ve Cinsiyet Örüntüleri

Meaning Making in Rural Appalachia: Age and Gender Patterns in Seven Measures of Meaning

PDF

Makale

Murat Yildirim,Izaddin A. Aziz

Mutluluk Korkusu Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri

Psychometric Properties of Turkish Form of the Fear of Happiness Scale

PDF

Makale

Jorge Serna Bardavío,Unai Sáez de Ocáriz,Pere Lavega,Francisco Lagardera,Jaume March

Rekabetçi Psikomotor Oyunlarında Öznel İyi Oluş: Nitel Bir Yaklaşım

Subjective Well-Being in Competitive Psychomotor Games: A Qualitative Approach

PDF


Makale

Nagihan Oğuz Duran

Minnettarlık Gücenme ve Takdir Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Formu (K-MGTÖ): Türk Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması

The Revised Short Gratitude, Resentment, and Appreciation Test (S-GRAT): Adaptation for Turkish College Students

PDF

Makale

Didem Aydoğan,Yaşar Özbay,Şener Büyüköztürk

Özgünlük Ölçeği’nin Uyarlanması ve Özgünlük ile Mutluluk Arasındaki İlişkide Maneviyatın Aracı Rolü

Adaptation of the Authentcity Scale and the Mediator Role of Spirituality in the Relationship Between Authenticity and Happiness

PDF

Makale

İbrahim Demirci,Halil Ekşi,Duygu Dinçer,Selami Kardaş

Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Five-dimensional Model of Well-being: The Validity and Reliability of Turkish Version of PERMA-Profiler

PDF

Makale

Shirli Ender-Büyükbay,Ela Ünler,F. Tunç Bozbura

Çalışan Mutluluğuna İlişkin Yeni Bir Yapının Geliştirilmesi: Nitel Bir Çalışma

Development of A New Construct of Employee Well-Being: A Qualitative Study

PDF

Makale

Hayrunnisa Özgür,Jale Eldeleklioğlu

REACH Affetme Modelinin Türk Kültürü Üzerinde Etkililiğinin İncelenmesi

Analyzing the Effect of REACH Forgiveness Model on the Turkish Culture

PDF

Makale

Tufan Çötok

Aristoteles’te Tercih - Mutluluk İlişkisi ve Kahneman’cı Bir Değerlendirme

The Relationship Between Deliberate-Choice and Happiness in Aristotle: A Kahnemanian Perspective

PDF